คุณสมบัติ

 1. เป็นชายแท้อายุ 20 – 60 ปี
 2. จบการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
 3. สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ โรคจิตประสาทหรือโรคประจำตัวร้ายแรงอื่นๆ และไม่ติดยาเสพติด
 4. ร่างกายไม่ทุพพลภาพ หรือมีรอยสักนอกร่มผ้าเมื่อครองจีวร
 5. ไม่มีรอยสักขนาดใหญ่ หรือสักเป็นรูปไม่เหมาะสม อยู่นอกร่มผ้าเมื่อครองจีวร
 6. มีคุณสมบัติอื่นๆ ของผู้บวชตามกฎมหาเถรสมาคม


กำหนดการ

เปิดรับสมัคร : วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ – ๓๐ มกราคม ๒๕๕๓
ระยะเวลาอบรม
และอุปสมบท
: ๑๙ มกราคม – ๘ มีนาคม ๒๕๕๓ รวมระยะเวลา ๔๙ วัน
วันเริ่มอบรม : วันอังคารที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๓ ณ วัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ๓๕๐ แห่ง
วันบรรพชา :

วันเสาร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

ณ วัด พระธรรมกาย
วันอุปสมบท : วันที่ ๘ – ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
ณ วัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ๓๕๐ แห่ง
ร่วมจุดมาฆประทีป
ถวายเป็นพุทธบูชา
:

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

ณ วัดพระธรรมกาย
รับประกาศนียบัตร-
ปิดการอบรม
:

วันจันทร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๓

ณ วัดพระธรรมกาย


สถานที่

สถานที่อบรมและบรรพชา วัดพระธรรมกาย และวัดต่างๆทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. เป็นมหากุศล สร้างความร่มเย็นและนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ แผ่นดินไทย
 2. เกิดความร่วมมือในทางสร้างสรรค์ระหว่างวัดและชุมชนทั่วประเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไป
 3. สร้างผู้นำในการเป็นต้นแบบทางศีลธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมทุก ภาคส่วนทั่วประเทศ
 4. ผู้เข้าอุปสมบทได้เรียนรู้หลักธรรมนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต


หลักการและเหตุผล

แผ่นดินไทยได้ชื่อว่าเป็นแผ่นดินธรรม ที่พระพุทธศาสนาปักหลักอย่างมั่นคงมายาวนานนับพันปี กระแสธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ซึม แทรกไปในทุกจังหวะชีวิตของชาวไทย เกิดเป็นประเพณี วัฒนธรรมชาวพุทธอัน งดงาม จนได้รับการกล่าวขานเป็น “สยามเมืองยิ้ม” ดินแดนแห่งความสุขบนมนุษยโลก

คำตอบของการดำรงความรุ่งเรืองและความสุขของประชาชาติไทยก็คือ การดำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้มั่นคงคู่ผืนแผ่นดินไทย ซึ่งหัวใจของพระพุทธศาสนา คือศาสนทายาทที่มั่นคงในพุทธธรรม


ดังนั้นการสืบทอดรักษาประเพณี การบวชของชายไทยให้เข้มแข็ง จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อธำรงความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นภาระรับผิดชอบของพุทธบริษัทไทยทุกคน

จากโครงการอุปสมบทหมู่ 7,000 รูป 7,000 ตำบล ที่จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 22 สิงหาคม ถึง 11 กันยายน พ.ศ. 2552 ที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับ จากพุทธบริษัททั่วไทย ตื่นตัวกันทำหน้าที่ชวนผู้มาสมัครบวชได้มากกว่า 13,000 คน และมีผู้เข้าบรรพชาอุปสมบท ถึง 10,685 คน ทำให้คณะสงฆ์ สาธุชน และหน่วยงานองค์กรต่างๆ ที่มีส่วนแห่งความสำเร็จดังกล่าว เห็นพ้อง ต้องกันว่า ควรจัดให้มีโครงการอุปสมบทหมู่ครั้งยิ่งใหญ่เช่นนี้อีก และควรขยายไปยังวัดต่างๆ ที่มีความพร้อมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อร่วมกันฟื้นฟูศีลธรรม ในทุกชุมชนทั่วแผ่นดินไทย จึงได้เกิด "โครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูป ทุกชุมชนทั่วไทย" ให้พุทธบริษัทไทยได้สร้างบุญใหญ่อีกวาระหนึ่ง ซึ่งจะเป็นผล ให้ประเทศไทยเป็นดินแดนแห่งสันติสุขเป็นแบบอย่างแก่โลกในอนาคตอันใกล้นี้

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้กระแสธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แผ่ปกคลุมทั่วผืนแผ่นดินไทยให้ดับร้อน ฝ่าภัยวิกฤติไปสู่ความเข้มแข็งและเจริญรุ่งเรืองต่อไป

 2. เพื่อให้ประชาชนทุกชุมชนทั่วประเทศได้ร่วมสั่งสมบุญบารมีในโครงการอุปสมบทหมู่ และเป็นแบบอย่างอันดีให้เกิดโครงการเช่นนี้ขึ้นทั่วประเทศไทย

 3. เพื่อให้ผู้อุปสมบทได้มีโอกาสศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นหลักในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องสืบไป
โบรชัวร์


แบนเนอร์ ชวนชายแท้บวช
ขนาด : 1x3 m
Concept : บวชสักครั้ง ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตลูกผู้ชาย เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ชวนชายแท้บวชอย่างครบวงจร สามารถเพิ่มรายละเอียดต่างๆ ลงไปในแถบสีขาวใต้รูปได้ นำไปติดหน้าบ้าน หน้าร้านค้าให้ทั่วเมือง (ควรใช้ทั้ง 4 แบบจะได้เกิด Impact ในการประชาสัมพันธ์)


บิลบอร์ดโครงการ
เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับโครงการ และการชวนบวช


โปสเตอร์


ป้ายผ้า
ป้ายผ้าติดตามสะพาน หรือ สะพานลอย ขนาด 1x10m เพื่อตอกย้ำความถี่ในการประชาสัมพันธ์โครงการ และให้กลุ่มเป้าหมายได้เห็นสื่อชวนบวช อย่างครบวงจร