ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

• บวชแสนรูป..ดีกว่าบวชเองอย่างไร
การบวชพระแสนรูป เป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นง่าย ๆ และไม่ใช่ สิ่งที่ใครคนใดคนหนึ่งคิดจะทำ ขึ้นมาก็ทำ ได้ ต้องเกิดจากการ รวมพลังพุทธบริษัท 4 ทั้งแผ่นดินจึงจะสำ เร็จ ซึ่งเมื่อทำ สำ เร็จ แล้ว ก็จะส่งผลต่อความยั่งยืนของพระพุทธศาสนา ให้ปักหลัก
อยู่คู่ผืนแผ่นดินไทยอย่างยืนยาว
ผู้ที่บวชแสนรูป ในครั้ง นี้ ถือ เป็นเกียรติประวัติ ชีวิต อัน สูง สุด เพราะขึ้นชื่อว่าเป็นผู้กอบกู้ฟื้นฟูศีลธรรมโลกให้หวนกลับคืนมา เพราะการบวชเองเดี่ยว ๆ และรอวันเวลาให้มีพระนักปฏิบัติเกิด ขึ้นทีละรูป สองรูป ไม่ทันต่อการทัดทานกระแสโลกที่เสื่อมถอย
ลงไปเรอื่ ย ๆ ดังนั้น ผู้บวชในโครงการนี้ จะได้บุญพิเ ศษเหนือ กว่า การบวชเองแบบธรรมดา ๆ ทั่วไป ซึ่ง ผลบุญ จากการกอบกู้ฟ้นฟู พระพุทธศาสนาให้เข้มแข็ง และต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ ยืนยาวนี้เอง จะเป็นทางลัดที่ย่นย่อภพชาติแห่งการเวียนว่าย
ตายเกิดให้ลดน้อยลง และในฐานะที่เป็นผู้องอาจในการอุ้มชู พระพุทธศาสนาให้เฟื่องฟูรุ่งเรือง ก็จะมีอานิสงส์ทำ ให้ชีวิตไม่ ต้องพบกับความตกต่ำ จะมีฤทธิ์ไม่มีประมาณ เหมือนการ ประกอบเหตุของพระโมคคัลลานะอัครสาวกเบื้องซ้ายของพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า ที่มีความรับผิดชอบต่อหมู่คณะ ต่อพระพุทธ ศาสนา อีกทั้งการใช้ปัญญาพิจารณาตริตรอง จนเห็นบุญที่จะ เกิดแก่ตนเอง แล้วรีบขวนขวายทำ ก็จ ะทำ ให้เป็นผู้มีปญญามาก
เมื่อบุญส่งผล ถึงคราวจะบรรลุมรรคผลนิพพาน ก็จะบรรลุได้ โดยง่าย
นอกจากนี้ หลายคนยังถือโอกาสตั้งจิตอธิษฐาน เนื่องจาก การบวชครั้งนี้ต้องลางานมา ว่าขอให้ผลบุญอันมหาศาลที่เกิด จากการยอมสละทรัพย์ในช่วงบวช คือ ไม่ได้เงินทองจากการทำ มาหากิน ก็ขอให้บังเกิดอริยทรัพย์ ซึ่งมีค่าสูงกว่าโลกิยทรัพย์ชนิด
เทียบกันไม่ได้มาทดแทน และเมื่อจบโครงการแล้ว จะกลับไป ประกอบอาชีพ การงานใด ก็ขอให้ชึวิต เจริญ รุ่งเรืองกว่าทึ่ผ่านมา สามารถฟันฝ่าวิกฤต และอุปสรรคต่าง ๆ นานา มีความเจริญ ก้าวหน้าในชีวิตทุกด้านอย่างสูงสุดเทอญ...
• บวชแล้วได้บุญจริงหรือ คุ้มไหมกับการเสีย
เวลา ทั้งจริง ทั้งคุ้ม เพราะบุญบวชเป็นบุญใหญ่ที่สามารถปิด นรก เปิดสวรรค์ให้กับผู้บวช หากตั้งใจปฏิบัติ ดี ป ฏิบัติ ช อบ ซึ่ง จะ  ได้บุญอันจะนับประมาณมิได้ ดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า
“ถึงแม้จะมีผู้วิเศษเก็บดอกไม้จากป่าหิมพานต์ แล้วนำ มาบูชา  พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้ง 1,000 พระองค์ กระทำ ดังนี้ทุกวัน ผล บุญจากการบูชานั้น ก็ไม่เท่าผลบุญจากการบวชเป็นพุทธบูชา ในพระพุทธศาสนา” (ที่มา : การบวชในพระพุทธศาสนา พระ
นิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส) นอกจากนี้ การบวชยังส่งผลให้เราได้เกิดในร่มเงาพระพุทธ ศาสนาเป็นเวลายาวนานถึง 64 กัป ผู้ที่สนับสนุนการบวชก็ได้ บุญถึง 32 กัป เวลา 1 กัปเป็นเวลาที่ยาวนานมาก สมมติว่ามี
ขุนเขากว้างใหญ่สูง 1 โยชน์ กว้าง 1 โยชน์ ยาว 1 โยชน์ (1 โยชน์ เท่ากับ 16 กิโลเมตร) ทุกเวลา 100 ปี เทวดาเอาผ้าทิพย์บางเบา เหมือนควันไฟมาลูบขุนเขานั้น 1 หน จนขุนเขานั้นราบลงมา เสมอพื้นดิน ระยะเวลานี้นานเท่าไร เวลา 1 กัปนานกว่านั้น
• ทุกวันนี้ก็ทดแทนคุณพ่อแม่ดีอย่แล้ว ให้เงิน และเลี้ยงดูท่านเป็นอย่างดี ทำ ไมต้องบวชให้ ด้วย
บางคนเข้าใจว่าถ้าจบการศึกษาไปแล้ว สามารถหาเงิน เลี้ยงดูพ่อแม่ได้เดือนละหมื่นสองหมื่น ก็ถือว่าทดแทนคุณท่าน ได้แล้ว แต่ความจริงเพียงเท่านี้ ยังไม่ถือว่าเป็นการตอบแทน พระคุณท่านได้ทั้งหมด เพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า
แม้คนเราจะมีอำ นาจสามารถสถาปนาพ่อเป็นจักรพรรดิ สถาปนาแม่เป็นจักรพรรดินีแล้วให้ครองราชย์อยู่ตลอด 100 ปี 1,000 ปี ถึงอย่างนั้น ก็ยังไม่อาจแทนคุณท่านได้หมด เพราะ อำ นาจและทรัพย์สมบัติทั้งหลาย เมื่อตายไปแล้วก็ไม่สามารถ
เอาไปได้ และการที่เราจะตอบแทนคุณท่านได้หมด ก็คือ การที่ เราสามารถชักชวนท่านมาทำ ทาน รักษาศีล เจริญสมาธิภาวนา ไปกับเราด้วย และเป็นการทำ ตัวเราให้บริสุทธิ์ พ่อแม่ก็พลอยได้ กุศลกับเราด้วย เพราะความดีทุกอย่างที่เราทำ ล้วนแล้วแต่มี
พ่อแม่เป็นต้นทุนทั้งนั้น เพราะท่านให้กำ เนิดเรามา ดังที่โบราณ บอกว่า พ่อแม่จะได้เกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์ และเวลาพ่อ แม่จะละโลก ให้ท่านนึกถึงบุญกุศลอะไร บางทีท่านก็นึกไม่ออก แต่พอให้นึกถึงงานบวชลูกชายก็นึกได้ เพราะจำ ได้แม่นยำ
เพราะฉะนั้น สิ่งที่เราจะทำ เป็นสิ่งที่ดีแน่ แม่อุ้มท้องเรา มา 9 เดือน เลี้ยงดูส่งเสียให้เราเล่าเรียนหนังสือจนถึงทุกวันนี้ ท่านลำ บากแค่ไหน เราทำ ให้ท่านเพียงเท่านี้ ไม่ใช่เรื่องหนักหนา เลยสำ หรับลูกผู้ชาย
• ระยะเวลาอบรมนานเกินไป
ไม่นานเลยเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับจากการบวช ซึ่งเราจะ นำ ไปใช้ได้ชั่วชีวิต เพราะนิสัยไม่ดีในตัวเรามีตั้งมากมาย การที่ จะเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง จะสร้างนิสัยใหม่ ก็ต้องใช้เวลาในการ บ่มเพาะนิสัยที่ดี ๆ ให้เกิดขึ้น จนกลายมาเป็นนิสัยใหม่ของเรา
• เคยบวชแล้วทำไมต้องบวชอีก
“คำ ถามนี้ ก็คล้าย ๆ กับคำ ถามที่ว่า เมื่อวานกินข้าวไป แล้ว...ทำ ไมวันนี้ต้องกินอีก กินไปแล้วก็น่าจะพอแล้ว ตรงนี้เรา จะเห็นว่าร่างกายเรายังต้องการอาหารไปหล่อเลี้ยงให้ดำ รงชีวิต อยู่ได้  จิตใจก็เช่นกัน ย่อมต้องการบุญกุศลไปหล่อเลี้ยงให้ผ่องใส
มีพลังอยู่เสมอเช่นกัน ในเมื่อภาวะปัจจุบันทำ ให้จิตใจต้องเจอ กับปัญหาต่าง ๆ นานาเพิ่มมากขึ้น ทำ ให้สภาพจิตใจเสียความ ปกติไป ซึ่งเราจะเห็นได้จากอาการเครียด หงุดหงิด เศร้า วิตก กังวล หมดกำลัง ใจ จากนั้นก็ไปแสวงหาทางออกผิด ๆ โดยที่ไม่รู้
ว่าแท้จริงแล้ว จิตใจต้องการธรรมโอสถเพื่อบำ บัด ต้องการความ สงบ คิดทบทวนตนเอง ให้ฝึกฝนปฏิรูปตนเอง และเรียนรู้หลัก ธรรมในการดำ เนินชีวิตเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งบุญกุศลจากการบวช
นอกจากจะทำ ให้ชีวิตเจริญก้าวหน้าขึ้น ยังส่งผลช่วยให้ชีวิต ประณีตมีความสุขมากขึ้น”
• จากสำนวนไทยที่ว่าชาย 3 โบสถ์ คบไม่ได้ อย่างนี้บวชแล้วบวชอีกจะดีหรือ
“แท้จริงแล้วคำ พูดนี้ หมายถึง คนที่ตั้งใจจะบวชยาว แต่ อยู่ไม่ได้ ต้องสึก ต้องหนีไปบวชวัดอื่นเรื่อย ๆ อย่างนี้แสดงว่า ไม่มีความอดทน เหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อ ความประพฤติไม่ดีพอ คน อย่างนี้โบราณท่านห้ามคบ ซึ่งเป็นคนละกรณกี บั การบวชทผี่ ้บู วช
ตั้งใจบวชระยะสั้น เช่น บวชเข้าพรรษา ใช้สิทธิ์ราชการลางาน มาบวชจนจบโครงการแล้วค่อยสึก อย่างนี้ยิ่งบวชหลายครั้งยิ่ง ดี ยิ่งบวชมากครั้งเท่าไร ยิ่งเป็นการเติมบุญเติมความบริสุทธิ์ บริบูรณ์ให้ตัวเองเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยิ่งบวชก็ยิ่งเป็นการเติมสิริ
มงคลให้ตัวเอง เพราะการบวชจะทำ ให้ได้ศึกษาธรรมะมากขึ้น  และได้บุญมหาศาล เมื่อมีบุญมาก ๆ โอกาสเจริญก้าวหน้าใน ชีวิตก็มากขึ้น...”
• อยากบวชจริง ๆ แต่ลางานไม่ได้
“สิ่งที่เจ้าของกิจการอยากได้มากที่สุดคืออะไร..? ก็คือ ต้องการลูกน้องที่เป็นคนดี ไม่ขี้เหล้าเมายา รับผิดชอบ ขยัน สู้ งาน ปฏิภาณไว ใจบริสุทธิ์ ไม่โกง มีคุณธรรม ดังนั้นหากอยาก
จะบวชจริง ๆ ต้องเข้าไปอธิบายให้หัวหน้างานเข้าใจว่า เราอยาก จะปรับปรุงตัว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำ งาน โดยเอาหลัก ธรรมเข้ามาใช้ หากอธิบายจนเจ้านายเข้าใจได้ อย่างไรเขาก็ต้อง
ให้มาบวช เพราะอยากได้ลูกน้องดี ๆ หรือมีหลายคนเหมือนกัน  ที่อยากบวชจริง ๆ ลาออกจากงานมาเลยก็มี พอออกมาแล้วเวลา บวชก็ตั้งใจปฏิบัติ จึงทำ ให้มีความรู้ในหลักธรรมเพิ่มขึ้น มีบุญ
ในตัวเพิ่มขึ้น พอบุญเพิ่มขึ้น บวชเสร็จก็เจอช่องทางทำ มาหากิน ที่มีรายได้ดีกว่าเดิมมาก ถึงขั้นพลิกชีวิตไปเลยก็มี”

ค้นหา