ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
  


ชีวิตฆราวาสคับแคบ เป็นทางมาแห่งธุลี บรรพชาเป็นทางปลอดโปร่ง
การที่บุคคลผู้ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ ให้บริสุทธิ์ บริบูรณ์ เพียงอย่างเดียว
ดุจสังข์ขัด ไม่ใช่ทำได้ง่าย อย่ากระนั้นเลย
เราพึงปลงผมและหนวด นุ่มห่มผ้ากาสาว
พัสตร์ ออกบวชเป็นบรรพชิต


สามัญญผลสูตร ที.ลี. มก. ๑๑/๓๐๘

 
เกิดมาว่าจะมาหาแก้ว พบแล้วไม่กำ จะเกิดมาทำอะไร
อ้ายที่อยากมันก็หลอก อ้ายที่หยอกมันก็ลวง ทำให้จิตเป็นห่วงเป็นใย
เลิกอยากเลิกหยอก รีบออกจากกาม เดินตามขันธ์สามเรื่อยไป
เสร็จกิจสิบหก ไม่ตกกันดาร เรียกว่า นิพพาน ก็ได้ถ้าเราเข้าถึงพระธรรมกาย เข้าถึงรัตนะทั้งสาม คือ พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ ถ้าเข้าถึง

ถือว่าเราบรรลุวัตถุประสงค์ของการเป็นนักบวช เราจะเป็น
พระที่แท้เพราะเข้าถึงพระภายใน จะ

 

รู้จักว่าที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงนั้น มีลักษณะอย่างไร มีคุณสมบัติอะไรบ้าง เราจะเข้าใจคำว่า ผู้รู้ ผู้ตื่น

 

ผู้เบิกบานว่ามีความหมายที่แท้จริง ลึกซึ้งกว้างขวางอย่างไร และนี่คือตัวของพระพุทธศาสนาใน


เบื้องต้น เราจะเป็นพระที่สมบูรณ์ทั้งภายนอกและภายใน จะมีอานิสงส์ใหญ่แก่ตัวของเรา แก่โยม

 

พ่อ โยมแม่ ญาติพี่น้อง และเพื่อนร่วมโลก ก็พลอยได้อานิสงค์จากการที่ เราได้เข้าถึงพระรัตนตรัย

 

ทั้งสามนี้ เราจะได้ชื่อว่าเข้าถึงไตรสรณคมน์อย่างแท้จริง เป็นชาวพุทธที่สมบูรณ์ เป็นพระที่

 

สมบูรณ์ ควรแก่การต้อนรับในทุกสถานที่ เพราฉะนั้นการเข้าถึงพระรัตนตรัยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ

 

อย่างยิ่ง สำหรับชีวิตของนักบวช ซึ่งลูก ๆ ทุกคน ต้องทำให้ได้ ในการมาบวชของพวกเราคราวนี้

 

ใครจะได้อะไรมากน้อยก็อยู่ที่ตัวเราเป็นหลัก พระอาจารย์พระพี่เลี้ยงให้ความรู้กับทุกคนเหมือนกัน

 

ทว่าแต่ละคนจะได้ไม่เหมือนกันต้องฝึกตัวเอาเอง สิ่งที่พวกเราต้องทำในการบวชของเรา   คือ

 

๑.ตั้งใจรักษาศีล พิจารณาทุกอย่าง ทำตามที่ พระวินัย กำหนดไว้จะได้เกิดความ

ก้าวหน้าแก่เราเองทั้งร่างกายและจิตใจ

๒.เป็นการปฏิวัตินิสัยของเราอย่างเฉียบพลัน จะแก้ไขได้ด้วยการย้ำคิด ย้ำพูด

ย้ำทำ ในการใช้สอยปัจจัย ๔ ตามพุทธวิธี

ขอฝากข้อคิดไว้ว่า ทุกสิ่งที่ทำ ทุกคำที่พูด ทุกอย่างที่คิด ไม่ได้ไปไหน มันฝังอยู่ในใจกลายเป็น

นิสัย คิด พูด ทำ ทางไม่ดี ก็จะกลายเป็นนิสัยที่ไม่ดีติดตัวไป เราอยาก
ได้สิ่งดี ๆ ติดตัวไป ต้องตั้งใจ

ฝึกตัวอย่างเคร่งครัดในธรรมวินัยขออำนาจผลบุญที่พวกเราตั้งใจมาบวชครั้งนี้ให้ลูกหลวงพ่อมี

กำลังใจในการปฏิบัติธรรมฝึกฝนอบรมตนเองให้ดี ให้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่าย ตราบวันเข้าถึง

ที่สุดแห่งธรรม
ชีวิตนี้เกิดมาสร้างบารมี ต้องพยายามทำความดีให้เต็มที่ถ้าต้องการจะสร้างบารมี
ให้ได้ดีจริง ๆ ต้องติดธรรมะ อย่าติดบุคคล แล้วจะสร้างบารมีไปได้ตลอด จะนำความ
เจริญมาสู่ตนเองและหมู่คณะด้วย ให้มีสติสอนตัวเองอยู่เสมอ ถ้าติดบุคคลแล้ว จะสร้าง
บารมีไปไม่ได้ตลอด จะเดือดร้อนในภายหลัง ทั้งตัวเองและหมู่คณะด้วย ถ้าติดธรรมะ
มีธรรมะเป็นที่พึ่ง จะชนะมิจฉาทิฏฐิ เพราะจะได้บุญที่สะอาดบริสุทธิ์ติดตัวไปทุกวัน
จำเอาไว้ให้ดี แล้วเอาไปปฏิบัตินะ ยายอายุมากแล้ว แก่เข้าไปทุกวัน เมื่อยังมีแรงพูด
ก็จะสอนไปเรื่อย ๆ ขอให้นำไปปฏิบัติ จะได้เอาตัวรอดได้

 

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Copyright (c) ๒๐๐๔ All rights reserved.

ค้นหา