ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 


ความเป็นมา


เมื่อ ๒๖ ปีก่อน...มีคนหนุ่ม ๖๐ คนได้กระทำการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิต เอาตนเอง เป็นเครื่อง

ทดสอบ ใช้ห้องแล็ป คือ กลดหลังน้อยบนท้องนาอันเวิ้งว้างแตกระแหงแห้งผาก ณ

ศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรม
(วัดพระธรรมกาย) ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

โดยมุ่งมั่นที่จะแสวงหาสัจธรรม เพื่อขจัดข้อโต้แย้งที่คลางแคลงใจเกี่ยวกับ

การฝึกสมาธิ


หลังจากสมาทานธุดงค์ รักษาศีล ๘ ฝึกสมาธิวันแล้ววันเล่า ท่ามกลางลมร้อน

เดือนเมษายน ในเวลากลางวัน และน้ำค้างที่หนาวเหน็บยามค่ำคืน มีขี้ใต้ต่างแสง

นีออน มีกลดเป็นห้องนอน และมีเสื่อกกอีก ๑ ผืนต่างฟูกไว้พักพิง๑๕ วันผ่านไป เมื่อสิ้นสุดการอบรม คนหนุ่มทั้ง ๖๐ คน แม้จะเกรียมแดด แต่

แข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจ พวกเขาได้เรียนรู้ไม่เพียงแต่สิ่งที่อยากรู้ แต่ยังเรียนรู้

และได้ทำหลายสิ่งหลายอย่าง ที่ไม่เคยคอดคิดมาก่อนว่าตนจะทำได้จากปากต่อปาก จากเพื่อนสู่เพื่อน จากพี่ถึงน้อง ถ้อยคำเชิญชานให้เข้ารับการ

อบรมธรรมทายาทได้แพร่สะพัดขยายกระจายไป และแล้ว จากวันนั้นถึงวันนี้ เยาวชน

อีกนับร้อยนับพัน ก็ได้มาพิสูจน์ตนเองจาก ๖๐ คน ในภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ มาเป็นกว่า ๑,๐๐๐ คน ในฤดูร้อนปี

พ.ศ. ๒๕๓๒ และตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ การอบรมธรรมทายาท ได้เพิ่มหลักสูตรเป็น

ระยะเวลา ๒ เดือน ใน ๑ เดือน แรกเป็นการฝึกสมาธิ ฝึกระเบียบวินัย มารยาท เพื่อ

เตรียมบวช ผู้ที่ผ่านหลักสูตรจึงจะได้บรรพชา อุปสมบท และบำเพ็ญสมณธรรมอีก ๑

เดือนโครงการอบรมธรรมทายาทและอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน เป็นโครงการปลูกฝัง

คุณธรรมให้แก่เยาวชนของชาติตามพุทธวิธี ซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดเพียงวิธีเดียวในการ

นำมาใช้พัฒนาเยาวชนของชาติอย่างได้ผล โดยใช้เวลาในช่วงการปิดภาคฤดูร้อนของ

ทุก ๆ ปี รับสมัครนิสิตนักศึกษาชาย เข้ามาฝึกฝนตนเองด้วยการปักกลดอยู่ธุดงค์ ฟัง

ธรรม รักษาศีล ๘ อย่าง เคร่งครัด(แต่ไม่เคร่งเครียด) และฝึกสมาธิอย่างจริงจัง

ติดต่อกันเป็นเวลา ๑ เดือน เพื่อเตรียม กาย และใจให้พร้อมที่จะบวช
ธรรมทายาท คือ ใครโดยคำแปลแล้ว
ธรรมทายาทคือ ผู้รับมรดกธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


โดยความหมาย
ธรรมทายาทคือ “ ผู้ตั้งใจฝึกหัดอบรมตนตามคำลั่งสอนของ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัด มีความประพฤติดีงาม ชนทั้งหลายสามารถถือ

เป็นตัวอย่างได้ ยอมสละความสุขส่วนตนทางโลก อุทิศชีวิตเข้ารับใช้พระศาสนา

สังคมและประเทศชาติด้วยความเต็มใจ โดยไม่หวังเอาลาภ ยศ สรรเสริญ และ

ประโยชน์สุขส่วนตัวเป็นสิ่งตอบแทน แต่มุ่งที่จะประกอบบุญกุศล สร้างสมบารมี ตาม

อย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมัยเมื่อยังทรงบำเพ็ญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์อยู่การที่จะบำเพ็ญตนดังนี้ได้ จำเป็นต้องหมั่นศึกษาฝึกฝนอบรมตนให้มีความรู้

ความสามารถทั้งทางโลกและทางธรรม และสร้างนิสัยความเป็นผู้นำ ให้เกิดขึ้นแก่

ตนเองด้วย
ธรรมทายาทที่แท้จริงจึงจำเป็นต้องฝึกหัดอบรมตนเอง ให้มีคุณสมบัติ

ดังต่อไปนี้ต้องตั้งใจศึกษาหาความรู้ โดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยาก ให้เป็นบัณฑิต เป็น

พหูสูต ทั้งทางโลก และทางธรรม


ต้องมีหิริ โอตตัปปะ ตั้งใจละชั่ว ประพฤติชอบ ประกอบความเพียร เพื่อให้กาย

และใจใสสะอาดอยู่เป็นนิตย์


ต้องฝึกตนให้เป็นผู้มีขันติ เข้มแข็ง อดทน อดกลั้นต่ออำนาจ ฝ่ายต่ำของกิเลส

ต้องฝึกตนให้เป็นคนรักสงบ รังเกียจการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต การรังแก เบียดเบียนซึ่ง

กันและกัน


ต้องสำรวมระวังความประพฤติให้ดีงาม รักศีลยิ่งกว่าชีวิต ฝึกอบรม

กิริยามารยาทให้เรียบร้อยอยู่เสมอ


ต้องฝึกตนให้เป็นคนรู้จักประมาณตน ไม่เห็นแก่กิน ไม่ฟุ่มเฟือย หรูหรา

ต้องตั้งใจสละความสุขส่วนตัวประพฤติพรหมจรรย์ คือเว้นจาก การเสพย์กาม

และครองเรือนเยี่ยงคนคู่ทั้งหลาย
ไม่ว่าจะ
บวช หรือไม่ก็ตาม

ตั้งใจฝึกสมาธิให้แก่กล้ายิ่งขึ้น โดยไม่ทอดธุระ

ต้องตั้งอยู่ในความกรุณาอันยิ่งใหญ่ สามารถอุทิศตนเข้ารับใช้สังคม และ

ประเทศชาติ ด้วยการนำเอาคำสั่งสอนอันประเสริฐของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไป

ประกาศเผยแผ่ให้ชาวโลกเกิดความเห็นถูกเป็นการจัดแสงสว่างทางปัญญา ส่อง

วิถีทางที่ถูกต้องสู่มรรคผล นิพพาน อันเป็นเป้าหมายปลายทางของทุกคนทางก้าวใหม่คนรุ่นใหม่


นานเท่าไหร่แล้วนะ ที่เราเดินทางมา และจะไกลสักเท่าไรหนอ ที่เราจะต้องเดิน

ต่อไป มีเส้นทางมากมายในชีวิตให้เราเลือกเดิน บางเส้นทางขรุขระ สูงชันเต็มไปด้วย

ขวากหนาม บางเส้นทางกลับราบเรียบ ว่างเปล่า แต่จะมีเส้นทางไหนเล่า ที่สามารถ

นำพวกเราไปสู่เป้าหมายชีวิตที่แท้จริง


จากวันผันเปลี่ยนเป็นเดือน นานนับ ๒๐ กว่าปีมาแล้ว เส้นทางสายนี้ ได้ถูกถาก

ถาง เป็นทางแก่ผู้สืบสานรุ่นแล้วรุ่นเล่า ต่อ ๆ กันไป เส้นทางสายนี้ ได้นำพาเราไปสู่

จุดหมายที่สำคัญ เป็นความทรงจำที่ผู้เดินผ่านไปแล้วภูมิใจทุกครั้งที่ระลึกถึง จาก

จุดเริ่มต้นที่มีเจตนารมณ์อันแน่วแน่มั่นคง ความตระหนักถึงคุณค่าของ

พระพุทธศาสนา การอบรมธรรมทายาทจึงกำเนิดขึ้น ด้วยอุดมการณ์อันชัดเจนว่าการ

สร้าง
คนให้เป็นคน สร้างพระให้เป็นพระ เป็นสิ่งสำคัญเหนือสิ่งอื่นใด

ตะวันสีทอง... ส่องแสงเรืองรองจับขอบฟ้า เสียงระฆังดังขึ้น นับเป็นสัญญาณของ

เช้าวันใหม่ เช้าของการฝึกฝนตนเอง เพื่อจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ ตลอดระยะเวลา ๑ เดือน

ดูสงบเรียบง่ายแต่งามสง่าแฝงไว้ด้วยความศรัทรา อย่างน่าประหลาด การอยู่กลด

รักษาศีล ๘ และการฝึกสมาธิเตรียมพร้อมตนเองเพื่อความบริสุทธิ์ บริบูรณ์


คำว่า ลูกผู้ชายพิสูจน์กันได้ตรงนี้นี่เอง มิได้พิสูจน์กันด้วยกำลัง หรือสิ่งต่าง ๆ

แต่ด้วยใจของเราเอง นี้สิจึงจะเรียกได้ว่า
ลูกผู้ชายที่แท้จริง

การ
บวช คือ การยกฐานะของผู้นับถือพระรัตนตรัยขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพระ

รัตนตรัย เป็นสิ่งประเสริฐยิ่งของมนุษยชาติ เป็นหนทางไปสู่พระนิพพาน


ผู้ที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรครบ ๑ เดือน จะได้เข้าพิธีบรรพชาอุปสมบท บวช

เป็นพระภิกษุธรรมทายาท ณ วัดพระธรรมกาย หลังจากนั้น ก็จะเข้ารับการฝึกฝน

อบรมต่อ อีก ๑ เดือน เพื่อตอกย้ำความรู้ ความเข้าใจในพระพุทธศาสนา ทั้งทางด้าน

ปริยัติและปฏิบัติ


ฉะนั้น พระภิกษุธรรมทายาท จึงมิได้บวชอย่างที่เรียกว่า ทำตามขนบธรรมเนียม

ประเพณี ไม่ใช่เป็นเพียงการไปจากบ้านเรือนและเลิกนุ่งห่มแบบฆราวาสเท่านั้น แต่

เป็นการบวชทั้งกายและใจ เพื่ออบรมตนให้เปี่ยมล้นด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา แม้ลา

สิกขากลับไปครองเพศฆราวาส ก็ยังเป็นผู้ที่มีแนวทางการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงาม

มีความรู้คู่คุณธรรม พร้อมที่จะนำประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง


ความผ่องใสในผ้ากาสาวพัสตร์ ด้วยใจที่ตรึกนิ่งในธรรม ทั้งหมดนี้จะถูกถ่ายทอด

ลงในดวงใจของพ่อแม่ ได้ลึกเกินกว่าคำบรรยายใด ๆ แม้วันที่ตราตรึงใจไม่รู้ลืม...


หลับตาลง แล้วลองนึกถึงกระแสแห่งความสุขที่ไหลริน มาสู่ดวงใจของพ่อแม่

ขณะมองลูกชายของตน ครองกายด้วยผ้ากาสาวพัสตร์อันเรืองรอง และนี่เป็นครั้งหนึ่ง

ในชีวิตของเราที่พ่อแม่ทุกคนปรารถนา
ธรรมทายาททางก้าวใหม่ของคนรุ่นใหม่ ผู้

มุ่งแสวงหาสาระที่แท้จริงให้กับชีวิต แทนการลองผิดลองถูก ผู้พัฒนาฝึกฝนตนเองเป็น

บัณฑิต ให้เพียบพร้อมด้วยความรู้ทางโลก และทางธรรม ผู้ที่สามารถก้าวไปสู่สังคม

ด้วยความเชื่อมั่น อิ่มเอมใจ ด้วยผลแห่งการกระทำของตนเอง


ด้วยคำสัญญาที่พรูพรั่ง จากกลางปัญญาอันสว่างแล้วในใจ ว่าจะเป็นบุคคลอัน

อำไพ ผู้ยังประโยชน์แด่มนุษย์ทุกคน
...ธรรมทายาท ทางสายใหม่ของทุกคน


วัตถุประสงค์การอบรม


๑. เพื่อเป็นการอบรมการฝึกสมาธิอย่างถูกต้อง ณ สถานที่อันร่มรื่น เหมาะสมกับ

การฝึกสมาธิภายใต้การดูแลของคณะครูสอนภาวนาผู้ปฏิบัติได้ผลดีแล้ว


๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ ในการฝึกอบรมตนเองให้

เป็นผู้ที่มีความอดทน มีความตั้งใจมั่นคงและมีความเพียร ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่าง ๆ


๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้เรียนรู้พระพุทธศาสนาภาคปฏิบัติด้วยตนเอง เป็น

การขจัดข้อสงสัย ข้อโต้แย้งนานาประการเกี่ยวกับการฝึกสมาธิ และหลักธรรมใน

พระพุทธศาสนา


๔. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำหลักธรรม คำสั่งสอนของพระสัมมาสัม

พุทธเจ้ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตประจำวัน อันเป็นประโยชน์ต่อ

ตนเอง ครอบครัวและสังคม


๕. เพื่อสร้างธรรมทายาท ผู้เป็นทายาททางธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัม

พุทธเจ้า เป็นผู้มีสัมมาทิฐิ ไม่งมงาย ไม่ยึดมั่นในสิ่งผิดเป็นผู้มีสติ ตั้งอยู่ในความไม่

ประมาท เป็นผู้มีคุณธรรมเพียบพร้อม ครบครัน ทั้งปัญญาทางโลกและทางธรรม 

ค้นหา