โครงการบวชพระ

บวชพระพี่เลี้ยง รุ่นเข้าพรรษา พ.ศ.2557

ให้เรตสมาชิก

โครงการอุปสมบทหมู่พระพี่เลี้ยง เข้าพรรษา ปีพุทธศักราช 2557

หลักการและเหตุผล

ในทุกๆปี โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ 1 แสนรูป เข้าพรรษา ทุกหมู่บ้านทั่วไทย จะมีผู้มีบุญ มาสมัครบวชกันอย่างมากมาย ในทุกๆศูนย์อบรม ซึ่งทางโครงการฯ ต้องการกำลังพระพี่เลี้ยงช่วยอบรมพระผู้มาบวชใหม่ จึงเกิด “โครงการอุปสมบทหมู่ พระพี่เลี้ยงเข้าพรรษา ปีพุทธศักราช 2557” เพื่อรองรับการฝึกฝนพระใหม่ที่เข้ามาเป็นกำลังพระพุทธศาสนา ในช่วงเข้าพรรษา พ.ศ. 2557

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างพระพี่เลี้ยง ช่วยอบรมพระใหม่ใน “โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ 1 แสนรูป เข้าพรรษา ทุกหมู่บ้านทั่วไทย พ.ศ. 2557”

กำหนดการ

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ ถึง 22 พฤษภาคม พ.ศ.2557
 • เริ่มการอบรม: วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2557
 • บรรพชา – อุปสมบท: วันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2557
 • ตักบาตรฉลองพระใหม่: วันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2557
 • ปฏิบัติธรรมพิเศษ: วันอังคารที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2557
 • ส่งตัวพระพี่เลี้ยงคืนต้นสังกัด: วันพุธที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2557

คุณสมบัติ

 1. เป็นชายแท้ อายุ 20 – 50 ปี
 2. จบการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
 3. สามารถอยู่ร่วมกิจกรรมกับโครงการอบรมได้ถึงจนวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2557
 4. สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ โรคจิตประสาท โรคประจำตัวร้ายแรงอื่นๆ ไม่ติดยาเสพติด
 5. ร่างกายไม่พิการ เช่น ตาบอด หูหนวน แขนขาขาด เป็นต้น
 6. ไม่มีรอยสักขนาดใหญ่ หรือสักเป็นรูปไม่เหมาะสม อยู่นอกร่มผ้าเมื่อครองจีวร
 7. มีคุณสมบัติอื่นๆของผู้บวชตามกฎมหาเถรสมาคม

โครงการอุปสมบทหมู่ ภาคฤดูร้อน หนึ่งแสนรูป พ.ศ.2557

ให้เรตสมาชิก

โครงการอุปสมบทหมู่ ภาคฤดูร้อน 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย

ปีพุทธศักราช 2557

โครงการอุปสมบทหมู่ ภาคฤดูร้อน หนึ่งแสนรูป พ.ศ.2557

หลักการและเหตุผล

แผ่นดินไทยได้ชื่อว่าเป็นแผ่นดินธรรมที่พระพุทธศาสนาปักหลักอย่างมั่นคงมายาวนานนับพันปี กระแสธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ซึมแทรกไปในทุกจังหวะชีวิตของชาวไทย เกิดเป็นประเพณีวัฒนธรรมชาวพุทธอันงดงาม จนได้รับการกล่าวขานเป็น “สยามเมืองยิ้ม” ดินแดนแห่งความสุขบนมนุษยโลก คำตอบของการดำรงความรุ่งเรืองและความสุขของประชาติไทยก็คือการดำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้มั่นคงคู่ผืนแผ่นดินไทย ซึ่งหัวใจของพระพุทธศาสนา คือ ศาสนทายาทที่มั่นคงในพุทธธรรม ดังนั้นการสืบทอดรักษาประเพณีการบวชของชายไทย จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อการธำรงความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา ซึ่งถือเป็นภาระรับผิดชอบของพุทธบริษัทไทยทุกคน

จากโครงการบวชครั้งประวัติศาสตร์ คือ โครงการอุปสมบทหมู่ 7,000 รูป 7,000 ตำบล, โครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย, โครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษา 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ในปี พ.ศ.2553, 2554, 2555 และในปี พ.ศ.2556 ที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม คณะสงฆ์ สาธุชน และองค์กรภาคีที่ร่วมโครงการ ต่างปลื้มปีติเป็นล้นพ้น และเห็นพ้องต้องกันว่า ถึงเวลาแล้วที่จะช่วยกันฟื้นฟูประเพณีการบวชให้กลับมาเป็นค่านิยมกระแสหลักของชายไทย ดังเช่นบรรพกาล

คณะสงฆ์ทั้งแผ่นดิน ร่วมกับ คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และองค์กรภาคีต่างๆ จึงได้ร่วมกันจัด “โครงการอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย” ขึ้น ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ณ วัดที่เป็นศูนย์อบรมประจำจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้พุทธบริษัทไทยได้สร้างบุญใหญ่อีกวาระหนึ่ง และจะเป็นก้าวสำคัญที่จะพัฒนาประเทศไทยให้เป็นดินแดนแห่งสันติสุขอย่างยั่งยืนสืบต่อไป

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้กระแสธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แผ่ปกคลุมทั่วผืนแผ่นดินไทยให้ดับร้อนฝ่าภัยวิกฤติไปสู่ความเข้มแข็งและเจริญรุ่งเรืองต่อไป
 • เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่บ้านทั่วประเทศได้ร่วมสั่งสมบุญบารมีในโครงการอุปสมบทหมู่ และเป็นแบบอย่างอันดีให้เกิดโครงการเช่นนี้ขึ้นทั่วประเทศไทย
 • เพื่อให้ผู้อุปสมบทได้มีโอกาสศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นหลักในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องสืบไป

เป้าหมาย

ผู้อุปสมบทจากทุกหมู่บ้านทั่วประเทศไทย จำนวน 100,000 คน โดยคุณสมบัติของผู้เข้าอุปสมบท มีดังนี้

 1. เป็นชายแท้ อายุ 20 – 50 ปี
 2. จบการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
 3. สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ โรคจิตประสาท หรือโรคประจำตัวร้ายแรงอื่นๆ และไม่ติดยาเสพติด
 4. ร่างกายไม่พิการ เช่น ตาบอด หูหนวน แขนขาขาด เป็นต้น
 5. ไม่มีรอยสักขนาดใหญ่ หรือสักเป็นรูปไม่เหมาะสม อยู่นอกร่มผ้าเมื่อครองจีวร
 6. มีคุณสมบัติอื่นๆของผู้บวชตามกฎมหาเถรสมาคม

ดาวน์โหลดใบสมัครบวช “บวชฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการบวช”

กำหนดการ

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2557
 • ระยะเวลาอบรมและอุปสมบท รวม 49 วัน ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม – 14 พฤษภาคม พ.ศ.2557
 • เริ่มอบรม วันพุธที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2557 ณ วัดอบรมประจำอำเภอทั่วประเทศ
 • บรรพชา วันเสาร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ.2557 ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี
 • อุปสมบท วันพฤหัสบดีที่ 10 ถึงวันศุกร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ.2557 ณ วัดต่างๆทั่วประเทศ
 • บำเพ็ญธุดงควัตร วันอังคารที่ 6 ถึงวันอังคารที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2557
 • รับเกียรติบัตร – ปิดการอบรม วันพุธที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2557

อ่านเพิ่มเติม: โครงการอุปสมบทหมู่ ภาคฤดูร้อน หนึ่งแสนรูป พ.ศ.2557

อุปสมบทหมู่ธรรมทายาท รุ่นบูชาธรรม 70 ปี พระเทพญาณมหามุนี

ให้เรตสมาชิก

อุปสมบทหมู่ธรรมทายาท รุ่นบูชาธรรม 70 ปี พระเทพญาณมหามุนี

ชีวิตสมณะเป็นชีวิตที่สูงส่ง น่าเคารพ กราบไหว้ เทิดทูนบูชา น่าปลื้ม และภาคภูมิใจ

เนื่องในวาระอันเป็นสิริมงคล ขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมสร้างประวัติศาสตร์ชีวิตอันงดงามที่ควรค่าแก่การจดจด ด้วยการเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท รุ่นบูชาธรรม 70 ปี พระเทพญาณมหามุนี ร่วมสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นในจิตใจอย่างเต็มที่ โดยการทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา น้อมจิตใจให้สุขสงบ ใสสว่าง บริสุทธิ์ผ่องใส และบวชบูชาธรรมซึ่งถือเป็นการปฏิบัติบูชาอันประเสริฐกว่าการบูชาด้วยสิ่งใดๆ แด่พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ผู้เป็นผู้นำ และต้นแบบในการสร้างบุญบารมีของพวกเราทุกคน ดังนั้น แม้จะบรรพชาอุปสมบทเพียงระยะเวลาสั้น แต่ก็ย่อมจะเกิดผลานิสงส์มากมาย บุญบารมีนี้จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกประทับแน่นอยู่ในจิตใจของเราตลอดไป

ดาวน์โหลดใบสมัครและคำขานนาค

การรับสมัคร

 • สมัครได้ที่ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท (หมู่บ้านบรรลุธรรม) หรือทุกวันอาทิตย์ ที่เสาโอ 27 (O27) สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2557
 • ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสำหรับการบวชทั้งสิ้น (รวมไปถึงผ้าไตรจีวร บาตร)

อ่านเพิ่มเติม: อุปสมบทหมู่ธรรมทายาท รุ่นบูชาธรรม 70 ปี พระเทพญาณมหามุนี

อุปสมบทหมู่บูชาธรรม 105 ปี คุณยายอาจารย์ฯ

ให้เรตสมาชิก

อุปสมบทหมู่บูชาธรรม 105 ปี คุณยายอาจารย์ฯ

คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง เป็นศิษย์เอก “หนึ่งไม่มีสอง” ของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปาน้ำ ภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย พระผู้ปราบมาร เป็นผู้สืบสานมโนปณิธานของพระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ ที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกายไปทั่วโลก คุณยายอาจารย์ฯ คือ ผู้รวบรวมหมู่คณะมาบุกเบิกสร้างวัดพระธรรมกาย ให้เป็นแหล่งรวมใจของสาธุชน จนปัจจุบันกลายเป็นบุญสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่รองรับการสร้างบารมี การประพฤติปฏิบัติธรรมของพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา และเหล่ากัลยาณมิตรจากทั่วโลกเรือนแสนเรือนล้าน และจะเป็นบุญสถานที่จะเป็นศูนย์กลางการชุมนุมของพุทธบุตรจากทั่วโลกในอนาคต จึงกล่าวได้ว่า “หากไม่มีคุณยายอาจารย์ฯ ก็ไม่มีหลวงพ่อ (พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)) ไม่มีวัดพระธรรมกาย และไม่มีหมู่คณะนักสร้างบารมีในวันนี้”

สืบเนื่องในวาระครบรอบ 105 ปี แห่งการบังเกิดขึ้นของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง จึงเป็นโอกาสทองของเหล่าศิษยานุศิษย์และลูกหลายคุณยายจากทั่วโลก ที่จะได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ด้วยการบรรพชาอุปสมบทหมู่ สร้างมหากุศลอันยิ่งใหญ่ให้ก้บตนเอง และเพื่อเป็นปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย

โครงการอุปสมบทหมู่ บูชาธรรม 105 ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

บูชามหาปูชนียาจารย์ ครูผู้สืบสานวิชชาธรรมกาย

วันที่ 3 มกราคม – 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557

ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

กำหนดการอบรม

ระยะเวลาการอบรม

 • วันที่ 3 มกราคม ถึง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 (รวม 45 วัน)

วันสัมภาษณ์และสอบท่องขานนาค

 • วันอาทิตย์ที่ 15, 22, 29 ธันวาคม พ.ศ.2556 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องสัมมนา SPD 4 (ชั้น 1 สภาธรรมกายสากล)

รายงานตัว

 • วันศุกร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ.2557 เวลา 13.30 น. ณ กองอำนวยการโครงการฯ (ระเบียง 3) สภาธรรมกายสากล

พิธีปลงผม

 • วันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม พ.ศ.2557 เวลา 16.00 น.

พิธีบรรพชาอุปสมบท

 • วันเสาร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ.2557 เวลา 05.00 น. ณ พระอุโบสถ วัดพระธรรมกาย

พิธีตักบาตรฉลองพระใหม่

 • วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม พ.ศ.2557 เวลา 06.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าพระอุโบสถ วัดพระธรรมกาย

สิ้นสุดการอบรม

 • วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม พ.ศ.2557

การรับสมัคร

อ่านเพิ่มเติม: อุปสมบทหมู่บูชาธรรม 105 ปี คุณยายอาจารย์ฯ

อุปสมบทหมู่ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 10

ให้เรตสมาชิก

โครงการอุปสมบทหมู่ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 10

ประจำปี พ.ศ.2556 แห่งสมาคมพุทธบุตร 60

กำหนดการ

ระยะเวลาการอบรม

 • วันที่ 5 ธันวาคม 26 ธันวาคม พ.ศ.2556 (รวม 22 วัน)

วันสมัครสัมภาษณ์ และสอบท่องคำขานนาค

 • ทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือวันอาทิตย์ที่ 3, 10, 17, 24 พฤศจิกายน และวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2556 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. 16.30 น. ณ เสา โอ 27 (O27) สภาธรรมกายสากล
 • สิ้นสุดการรับสมัคร วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2556  (เปิดรับสมัครตั้งแต่เวลา 13.30 น. 17.30 น.)

กำหนดการอบรม

 • วันพฤหัสบดีที่  5 ธันวาคม พ.ศ.2556: เดินทางเข้าวัด ปฐมนิเทศเวลา 13.00 น.
 • วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2556: พิธีตัดปอยผม เวลา 16.00 น.
 • วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2556: วันบรรพชาอุปสมบท ณ พระอุโบสถวัดราชโอรสารามวรวิหาร โดยได้รับความเมตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) ป.ธ. 9 ราชบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม มาเป็นพระอุปัชฌาย์
 • วันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2556: วันฉลองพระใหม่
 • วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2556: เดินทางไปปฏิบัติธรรมที่จังหวัดเชียงใหม่
 • วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2556: สิ้นสุดการอบรม

หมายเหตุ: มีค่าลงทะเบียนในการสมัคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: โทร. 088-227-7901, 089-771-4470


LINE ID: qpaknam


เนื้อหาอื่นๆ...

 1. รายชื่อศูนย์อบรม บวชพระหนึ่งแสนรูป เข้าพรรษา พ.ศ.2556
 2. โครงการอุปสมบทหมู่ภาคเข้าพรรษา 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย
 3. โครงการอุปสมบทหมู่ เข้าพรรษา 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ปี พ.ศ.2556
 4. โครงการอุปสมบทหมู่ ภาคฤดูร้อน 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย
 5. โครงการอุปสมบทครูแก้ว ภาคฤดูร้อน ปี2556
 6. โครงการอุปสมบทครูแก้วและบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน
 7. โครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรม พระเทพญาณมหามุนี (โครงการ 2)
 8. โครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรม พระเทพญาณมหามุนี (โครงการ 1)
 9. อุปสมบทหมู่ รุ่นบูชาธรรม 104 ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
 10. โครงการอุปสมบทครูแก้วและบรรพชาสามเณรดีศรีตำบลนำร่อง
2011 บวชแสนรูป.