ให้เรตสมาชิก: 4 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

 

 

อะหัง ภันเต, สะระณะสีลัง ยาจามิ.

            ทุติยัมปิ อะหัง ภันเต, สะระณะสีลัง ยาจามิ.

            ตะติยัมปิ อะหัง ภันเต, สะระณะสีลัง ยาจามิ.

พระอาจารย์ กล่าวคำนมัสการพระรัตนตรัย  ให้นาคกล่าวตาม ดังนี้             

     ( นะโม ตัสสะ ภะคะวะโตอะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ ) กล่าว ๓ จบ

                              พระอาจารย์กล่าวว่า   “ยะมะหัง วะทามิตัง  วะเทหิ”    

          ให้นาครับว่า             “อามะ ภันเต”   

  จากนั้น พระอาจารย์กล่าวนำให้ สรณคมน์ และศีล ให้นาคกล่าวตามดังนี้

 พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ,

 ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ, 

 สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ,

 ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ,

 ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ,

 ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ,

   ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ,

  ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ,

  ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ.

                                 พระอาจารย์กล่าวว่า   “ ติสะระณะคะมะนัง นิฏฐิตัง ”  

           ให้นาครับว่า             “อามะ ภันเต”

พระอาจารย์จะกล่าวนำศีล ๑๐ ให้กล่าวตามทีละบท 

                                                          ๑. ปาณาติปาตา เวระมะณี, สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.

                                                          ๒. อะทินนาทานา เวระมะณี, สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.

                                                          ๓. อะพรัหมะจะริยา เวระมะณี, สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.

                                                               ๔. มุสาวาทา เวระมะณี, สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.

                                                          ๕. สุรา เมระยะ มัชชะ  ปะมาทัฏฐานา เวระมะณี, สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ. 

                                                          ๖. วิกาละโภชะนา เวระมะณี, สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.

                                                          ๗. นัจจะ คีตะ วาทิตะ วิสูกะทัสสะนาเวระมะณี,สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.

                                                          ๘. มาลา คันธะ วิเลปะนะ ธาระณะ มัณฑะนะวิภูสะนัฏฐานา เวระมะณี, สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.

                                                          ๙. อุจจาสะยะนะ มะหาสะยะนา เวระมะณี, สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.

                                                        ๑๐. ชาตะรูปะ ระชะตะ ปะฏิคคะหะณา เวระมะณี, สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.

 

พระอาจารย์กล่าวนำว่า 

" อิมานิ ทะสะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ "

ให้นาคกล่าวตามว่า

                " อิมานิ ทะสะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ "                

 กล่าว ๓ จบ แล้วกราบ ๓ ครั้ง

 

ค้นหา

ยอมรับเงื่อนไข ข้อมูลส่วนบุคคล