ให้เรตสมาชิก: 4 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

รายชื่อศูนย์อบรมโครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษา 100,000 รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทย (พ.ศ.2556)

 

ลำดับ จังหวัด ศูนย์อบรม ที่ตั้ง รหัสศูนย์ หัวหน้าศูนย์ หมายเลขโทรศัพท์
1 กระบี่ วัดพานิชรัตนานุกูล ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 1286119 พระพิชิต สิริจนฺโท 0815724241
2 กรุงเทพมหานคร 1 วัดเวฬุวนาราม สีกัน ดอนเมือง กทม. 1210184 พระมหาธีรธรรม ธมฺมธีโร 0854154455
3 กรุงเทพมหานคร 3 วัดคลองภูมิ ช่องนนทรี ยานนาวา กทม. 1244291 พระพิจิตร ปภากโร 0867799768
4 กรุงเทพมหานคร 4 วัดกก ท่าข้าม บางขุนเทียน กทม. 1210067 พระอุทัย อุทโย 0862421854
5 กรุงเทพมหานคร 7 วัดภาวนาภิรตาราม บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กทม. 1210360 พระพิเชษฐ์ อภิเชฏโฐ 0875940207
6 กาญจนบุรี วัดท่ามะกา ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 1214375 พระณัฐวุฒิ โชติกโร 0894593884
7 กาญจนบุรี วัดเขาวงจินดาราม ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 1214480 พระมหาวันชนะ ฐานภทฺโท 0834962908
8 กาญจนบุรี วัดพุทธบูชา ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 1214404 พระวุฒิ กิตฺติภทฺโท 0877669722
9 กาญจนบุรี ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรี ในอุปถัมป์พระภาวนาวิริยคุณ ต.เกาะสำโรง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 1999844 พระวินัย อธิโชโต 0875404171
10 กาญจนบุรี ศูนย์ปฏิบัติธรรมกาญจนบุรี ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 1243881 พระธีรวัฒน์ สุรธีโร 0835406448
11 กาญจนบุรี สำนักสงฆ์เขารักษ์ ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 1243882 พระระวี อรุณสุโภ 0844242704
12 กาญจนบุรี วัดสุวรรณคีรี(เขาปูน) ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 1214669 พระสายทอง สุวรรณภทฺโท 0834105325
13 กาญจนบุรี วัดถ้ำเนรมิต ต.แม่กระบุง อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 2000007 พระครูวิสุทธิกาญจนกิจ 0863392546
14 กาญจนบุรี วัดเขามุสิการาม ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 1214682 พระนิธินันท์ ชาตรตโน 0882342702
15 กาญจนบุรี วัดไผ่งาม ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 1214533 พระประยุทธ สุทฺธิจนฺโท 0815799579
16 กาฬสินธุ์ วัดป่าโคกหนองแซง ต.จุมจัง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 1286112 พระโฆษิต สนตฺมโน 0800061827
17 กาฬสินธุ์ วัดสะอาดสมศรี ต.ทุ่งคลอง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 1213832 พระสมภพ ปัญญาสีโล 0852062142
18 กาฬสินธุ์ วัดโพธิ์ศรีท่าแห่ ต.ฆ้องชัยพัฒนา อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 1241379 พระมหาสมชาย คณิสฺสโร 0897756779
19 กาฬสินธุ์ วัดสามัคคีธรรม ต.ท่าคันโท อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ 1213871 พระชิงชัย รุจิรคโณ 0892290021
20 กาฬสินธุ์ วัดนากระเดา ต.สายนาวัง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 1243197 พระสุรสิทธิ์ สุรจิตโต 0903391094
21 กาฬสินธุ์ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์ ต.โพนทอง อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 1999508 พระสุปัณชา วิจกคโน 0880828916
22 กาฬสินธุ์ วัดธรรมพิทักษ์ ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 1213818 พระธีรวัจน์ ญาณธีโร 0867988478
23 กำแพงเพชร วัดบ้านไร่ลำปาง ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร 1241182 พระอำนวย สุวณฺณตฺโถ 0882277908
24 กำแพงเพชร วัดเริงกะพงคงคาราม ต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร 1243913 พระรุ่งโรจน์ อตฺถโรจโน 0827004978
25 กำแพงเพชร วัดนานอก ต.วังควง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 1214046 พระประเสริฐ อภิวโร 0882277902
26 ขอนแก่น วัดสระชัย ต.หนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 1212700 พระวีระชาติ สุทฺธิปญฺโญ 0885317515
27 ขอนแก่น วัดศรีบุญเรือง ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 1212537 พระคณิศร ทิตฺตพโล 0876362556
28 ขอนแก่น ศูนย์อบรมเยาวชนแก่นตะวัน ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 1244305 พระศรายุทธ จนฺทปาโมชโช 0880882452
29 ขอนแก่น วัดโพธิ์กลาง ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 1212794 พระศราวิน คุณหพโล 0824428670
30 ขอนแก่น วัดศรีสุมังค์ ต.กุดธาตุ อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น 1243987 พระศิริเดช เตชวโร 0844540858
31 จันทบุรี ธุดงคสถานจันทปุระ ต.อ่างคีรี อ.มะขาม จ.จันทบุรี 1243662 พระพิเชษฐ รติโก 0843870722
32 ฉะเชิงเทรา วัดทดราษฏร์เจริญมณีฤทธิ์ ต.บางไผ่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 1211276 พระสุมนต์ ฐิตมนฺโต 0897932084
33 ชลบุรี ศูนย์อบรมชลบุรี (สถานที่อบรมวัดพระธรรมกาย) ต.คลองตำหรุ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 1243911 พระเตียง ติกฺขวิชฺโช 0811462737
34 ชัยนาท ศูนย์ปฏิบัติธรรมชัยนาท ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 1244096 พระสุขสันต์ สุขสนฺโต 0852450652
35 ชัยภูมิ วัดราษี ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 1211757 พระเสรี ตปสีโล 0894507446
36 ชัยภูมิ วัดเฝือแฝง ต.กวางโจน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 1211610 พระศักดิ์ชัย โชติกุโล 0816140970
37 ชัยภูมิ ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดชัยภูมิ ต.โพนทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 2000004 พระปลัดเกื้อกูล สุภนนฺโท 0815926631
38 ชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม ต.รอบเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 1211585 พระมหาเสกสรร สมิทธาโภ 0894915770
39 ชุมพร วัดถ้ำทะเลทรัพย์ ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร 1214983 พระสำแดง ปญฺญาทีโป 0868840063
40 ชุมพร ธุดงคสถานชุมพร ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 1243883 พระพันดิษฐ์ ยติวัโส 0894703368
41 เชียงราย วัดใหม่ทุ่งหมด ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย 1239324 พระสุรัติ หิตกฺกโร 0882277826
42 เชียงราย วัดดอยจัน ต.โยนก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 1239394 พระศุภชัย จนฺทสุโภ 0800866282
43 เชียงราย วัดพระธาตุศรีมหาโพธิ์ ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 1239443 พระภวินทร์ ฐานินฺโท 0816850009
44 เชียงราย วัดพระธาตุสามดวง ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย 1244261 พระหล้า โฆสกฺสโก 0857198927
45 เชียงราย ศูนย์ปฏิบัติธรรมเชียงราย ต.ท่าสาย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 1244260 พระโชคชาย อินฺทวํโส 0814876699
46 เชียงราย วัดศาลาเชิงดอย ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 1239566 พระพิทักษ์ สุเมธิโก 0801281321
47 เชียงราย วัดปางไคร้ ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 1239667 พระกฤติกร อตฺถโรจโน 0816954261
48 เชียงใหม่ วัดห้วยตองสัก ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 1237671 พระอธิการมานพ อคฺคมาณโว 0817420173
49 เชียงใหม่ วัดผาหมอน ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 1286114 พระมหาสุรสิทธิ์ นนฺทชโย 0805252011
50 เชียงใหม่ วัดกลางทุ่ง ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 1286132 พระบุญรัตน์ ฐิตปสาโท 0888084169
51 เชียงใหม่ ธุดงคสถานลุ่มน้ำฝาง ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 1999974 พระธนฤทธิ์ คุณทฺธิโก 0815616077
52 เชียงใหม่ วัดโป่งบัวบาน ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 1999505 พระธนธรณ์ ภทฺรวํโส 0892634904
53 เชียงใหม่ วัดพระธาตุจอมแตง ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 1286122 พระกล้าธรรม โชติสิบโป 0835404604
54 เชียงใหม่ ศูนย์ปฏิบัติธรรมล้านนา ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 1999504 พระไพฑูรย์ มหาลาโภ 0876862843
55 เชียงใหม่ วัดอุโบสถกลาง ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 1243721 พระจำรัส อภิตฺติโก 0860337263
56 เชียงใหม่ วัดทุ่งต้อม ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 1237501 พระมหาวันชัย กตนาโถ 0868940216
57 เชียงใหม่ ธุดงคสถานล้านนา ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 1243713 พระณรงค์ ฌาณธมโม 0835404603
58 เชียงใหม่ วัดมงคลเกษม ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 1238066 พระสุรพล สุรพโล 0896342720
59 เชียงใหม่ วัดบ้านขุน ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 1238117 พระครูสังวรสิทธิโชติ สิทธิโชติ 0819514789
60 เชียงใหม่ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภูสวรรค์ ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 1286115 พระชวลิต ชยวํโส 0815956947
61 เชียงใหม่ วัดแม่สะนาม ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 1243710 พระใบฎีกาวิสุทธิ์ ธมฺสุทโธ 0815956947
62 ตราด ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดตราด ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด 1286095 พระไมตรี ทานสิริโก 0843332811
63 ตาก วัดดอนเจดีย์ ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 1243689 พ.มกรธวัช โสตฺถิธโร 0896585156
64 ตาก วัดวังประจบ ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก 1219387 พ.อธิวัฒน์ วรสทฺโธ 0876995774
65 ตาก วัดศิลาลาด ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก 1999858 พ.วุฒิชัย วุฑฒฺปญฺโญ 0897975337
66 ตาก ศูนย์ปฏิบัติธรรมทิสยากร ต.ประดาง อ.วังเจ้า จ.ตาก 1999835 พ.ศราวุฒิ พลสโร 0882277882
67 ตาก สำนักสงฆ์เขาวงพระจันทร์ ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก 1243686 พ.ธาดา จรณธโร 0819535638
68 นครนายก วัดทวีพูลรังสรรค์ ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 1215637 พระครูสุธรรมมังคโลภาส สุมงฺคโล 0814051506
69 นครปฐม ศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐม ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 1244252 พระฐานวัฒน์ อิทฺธิโก 0897612973
70 นครพนม วัดศรีนครานุรักษ์ ต.หนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม 1218056 พระมหาสมนึก โฆสชโย 0836617755
71 นครพนม วัดโพนสว่าง ต.เหล่าพัฒนา อ.นาหว้า จ.นครพนม 1218328 พระอัครเดช สามตถิโก 0882277719
72 นครพนม วัดโพธิ์ศรี ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 1218077 พระชัยวุฒิ อภิจกฺโก 0824590919
73 นครพนม วัดธาตุฝุ่น ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 1286123 พระภัคชนัธ ธมมโค 0894144442
74 นครพนม วัดสุมงคล ต.วังยาง อ.วังยาง จ.นครพนม 1243015 พระเจษฎา สมวํโส 0814465798
75 นครพนม วัดศรีสมบูรณ์ ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 1218157 พระเต้า เสมาลาโม 0899835777
76 นครราชสีมา1 วัดสระแจง ต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา1 1216943 พระมหาวิศวะ ฌานชโย 0839837272
77 นครราชสีมา1 วัดกุดพิมาน ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา1 1216445 พระวสันต์ พลวํโส 0859054818
78 นครราชสีมา1 วัดคล้า ต.เมืองปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา1 1216265 พระแฮคเลอร์ ปญฺญาวโร 0881044866
79 นครราชสีมา1 วัดหนองขอน (วัดป่าหนองขอนนอก) ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา1 1286107 พระสมาน ฐานสโม 0815475800
80 นครราชสีมา2 วัดละกอ ต.ศรีละกอ อ.จักราช จ.นครราชสีมา2 1216652 พระเทียนชัย ธมฺมโฆสโก 0804679483
81 นครราชสีมา2 ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมา ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา2 1243739 พระคะเน ชาคโร 0851379289
82 นครราชสีมา2 ศูนย์ปฏิบัติธรรมตะวันเพชร ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา2 1243737 พระนราธิป พลากโร 0896153981
83 นครราชสีมา2 ศูนย์ปฏิบัติธรรมเบญจทรัพย์สวรรค์ ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา2 1243736 พระกิติพงษ์ กิตฺติปิโย 0875514072
84 นครราชสีมา2 วัดหนองตูมสามัคคีธรรม ต.สุขไพบูลย์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา2 1286120 พระคมกฤชต สุชาโต 0823674642
85 นครราชสีมา3 วัดหนองม่วงบูรพาราม ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา3 1215920 พระบรรจง ปญฺญาชญฺโญ 0831313780
86 นครราชสีมา3 วัดโนนลอย ต.กระเบื้องนอก อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา3 1241060 พระปิยกร เดชกโร 0814473772
87 นครราชสีมา3 วัดพระปรางค์สีดา ต.สีดา อ.สีดา จ.นครราชสีมา3 1243245 พระคนึง อาจารภฺโท 0873380175
88 นครศรีธรรมราช ธุดงคสถานนครธรรม ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 1243748 พระพงษ์พันธ์ สิริจนฺโท 0814061577
89 นครสวรรค์ ศูนย์กัลยาณมิตรท่าตะโก ต.หัวถนน อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 1243932 ยงยุทธ วีรธฺมโม 0851502087
90 นครสวรรค์ วัดนาหุบ ต.บ้านแดน อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 1219165 พระณัฐพล กุลสิทฺโธ 0805879376
91 นครสวรรค์ วัดภัทรสิทธาราม ต.นครสวรรค์ออก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 1243929 พระสุขเกษม สฺขเขโม 0824509598
93 นนทบุรี วัดไทรใหญ่ ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 1215216 พระประเสริฐ 0882277902
94 นราธิวาส วัดบุญณาราม(โคงงู) ต.บางขุนทอง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 1220495 พระสุชยา มุนิเสฏโฐ 0843009995
95 น่าน วัดใหม่ชัยเจริญ ต.สถาน อ.ปัว จ.น่าน 1244079 พระวิเชียร ปภสฺสโร 0804925510
96 น่าน วัดดู่ใต้ ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน 1218400 พม.กิตติ รัตนโชโต 0824409447
97 บึงกาฬ วัดป่าธรรมิกาวาส ต.ซาง อ.เซกา จ.บึงกาฬ 1230071 พระประยูร โสภณจิตโต 0857382588
98 บึงกาฬ วัดป่ามหาเรืองบุญเขต ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ 1286131 พระชานนท์ ชานันโท 0885047977
99 บึงกาฬ วัดบุ่งคล้าใต้ ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ 1286130 พระวิชัย สุนันธโก 0849569110
100 บึงกาฬ วัดสังฆธรรมมาราม ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 1243964 พระศรัทธาวุธ อตุโล 0811517907
101 บึงกาฬ วัดศรีสมบูรณ์ ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 1241373 พระปัณณทัต กิตติวัณโณ 0895192644
102 บุรีรัมย์ ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ต.บ้านบัว อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 1999524 พระปลัด เกื้อกูล สุภนนฺโท 0815926631
103 ปทุมธานี วัดอัมพุวราราม ต.บ้านงิ้ว อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 1215354 พระศรีธิปย์ ถามิโก 0898167726
104 ปทุมธานี (วัดพระธรรมกาย) วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี(วัดพระธรรมกาย) 1210008 พระมหาสมคิด ฉนฺทิสฺสโร -
105 ประจวบคีรีขันธ์ สำนักสงฆ์เขาดิน ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1999842 พระบุญเลิศ ภูริวณฺโณ 0860309108
106 ประจวบคีรีขันธ์ วัดคอกอ้ายเผือก ต.ไชยราช อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1243894 พระชัยวัฒน์ ชยวฒฺโฑ 0861739915
107 ประจวบคีรีขันธ์ วัดสิทธิสังฆาราม ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1226804 พระเฉลิมพล รวิชโย 0900302097
108 ประจวบคีรีขันธ์ ธุดงคสถานประจวบคีรีขันธ์ ต.เกาะหลัก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1243892 พระวิวัฒน์ วิวฑฺฒโน 0860100450
109 ประจวบคีรีขันธ์ วัดหนองพรานพุก ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1226789 พระหนู สุภาสโก 0815722827
110 ปราจีนบุรี ศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านไร่กฤษณา ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 1244264 พระวัชรวี อธิญาโณ 0813443912
111 ปราจีนบุรี วัดหนองไผ่ล้อม ต.บ่อทอง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 1222028 พระมหาฉลองชัย คณุตฺตโม 0868933594
112 ปราจีนบุรี วัดศรีเจริญราษฎร์ศรัทธาธรรม ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 1221913 พระภานุวัฒน์ ยติกโร 0896819813
113 ปราจีนบุรี ธุดงคสถานปราจีนบุรี ต.โนนห้อม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 1243745 พระสมศักดิ์ นาถสกฺโก 0877671042
114 ปราจีนบุรี ศูนย์ปฏิบัติธรรมสำนักงานกัลยาณมิตรปราจีนบุรี ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 1286128 พระมนต์ชัย มนฺตชโย 0877425677
115 ปราจีนบุรี (เขาแก้วเสด็จ) ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี(เขาแก้วเสด็จ) 1243968 พระมหาวุฒิชัย วุฑฺฒิชโย 0896694701
116 พระนครศรีอยุธยา โรงเรียนหนองขนาก "ตุรงค์เรือง" ต.หนองขนาก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 1247047 พระสุนทร สุนฺทโร 0850667768
117 พระนครศรีอยุธยา วัดบ้านแดง ต.น้ำเต้า อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 1220958 พระกฤษณ์ สุวณฺโณ 0882277644
118 พระนครศรีอยุธยา วัดป่าโค ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 1220610 พระธีรโชติ กตธมฺโม 0861506543
119 พระนครศรีอยุธยา วัดลาดบัวหลวง ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 1220930 พระสิทธิโชค อิทฺธิมนฺโต 0882206081
120 พระนครศรีอยุธยา วัดขุนทิพย์ ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 1220628 พระศิรสิทธิ์ วชิรจิตฺโต 0884600776
121 พะเยา วัดพระธาตุจอมทอง ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 1243920 พระมหาอัศนัย วิสฺสุตชโย 0846975015
122 พังงา วัดรมณีย์ ต.รมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา 1226953 พระอำพล รักขิตฺตจิตฺโต 0835406499
123 พังงา สำนักสงฆ์คลองห้าง ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 1999834 พระมหาวัชรินทร์ ปญฺญินฺโท 0912129252
124 พัทลุง วัดพระเกิด ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 1227137 พระวัชรินทร์ เตชสุโร 0896645472
125 พิจิตร สำนักปฏิบัติธรรมกัลยาณมิตรพิจิตร เฟส2 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 1244279 พระวิรัตน์ ทิฏฐรตโน 0819736974
126 พิจิตร วัดโพธิ์ทอง ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 1226156 พระภาสวัฒน์ โอภาโส 0876840415
127 พิจิตร วัดป่ามะคาบ ต.ป่ามะคาบ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 1226056 พระเจริญชัย นวคุโณ 0873621998
128 พิษณุโลก โรงเรียนวัดวังเป็ด ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 1274309 พระสุรสิทธิ์ สุรวณฺโณ 0906632144
129 พิษณุโลก วัดมะต้อง ต.มะต้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 1225936 พระรัฐธิ ฐิตธมฺโม 0845342709
130 พิษณุโลก วัดงิ้วงาม ต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 1226026 พระมหาอดิศักดิ์ ธีรสุโภ 0816880548
131 พิษณุโลก ธุดงคสถานพิษณุโลก ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 1243722 พระอมรฤทธิ์ อคฺควํโส 0894330072
133 เพชรบุรี ศูนย์อบรมเยาวชนเพชรบุรี (พระ) ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 1244284 พระคนอง สิริชาโต 0882278085
134 เพชรบูรณ์ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์ ต.นาป่า อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 1244102 พระมหาอมร เทวธมฺโม 0882277989
135 เพชรบูรณ์ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวังโป่ง ต.วังหิน อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ 1244250 พระวัฒนชัย หิตวฑฺโฒ 0824356795
136 เพชรบูรณ์ วัดศิริมงคล ต.โคกสะอาด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 1240566 พระศิริชัย มเหสกฺโก 0837874441
137 เพชรบูรณ์ ธุดงคสถานหล่มสัก ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 1286126 พระวิภาคย์ ฐานานนฺโท 0882277975
138 แพร่ ศูนย์อบรมเยาวชนวังชิ้น ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่ 1243941 พระประกอบ ญาณรตโน 0870787551
139 ภูเก็ต ศูนย์ปฏิบัติธรรมภูเก็ต ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 1243983 พระสุริยา พลญฺชโย 0835408155
140 มหาสารคาม วัดโพธิ์ศรีสว่าง ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 1223404 พระอธิการสมบัติ สมปตตโก 0894908745
141 มหาสารคาม วัดราษฎร์สังคม ต.หนองซอน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 1223425 พระครูชัยธรรมโมภาส พระครูชัยธรรมโมภาส 0862355472
142 มหาสารคาม วัดมหาชัย ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 1222807 พระชนาธิป อคฺคธีโร 0845686469
143 มุกดาหาร วัดศรีปทุม ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 1999522 พระสุรพันธ์ สุริยธมฺโม 0801299688
144 มุกดาหาร วัดนิคมเกษตร ต.ดงหมู อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร 1241544 พระกฤษณา ชยคฺโค 0851832168
145 แม่ฮ่องสอน วัดป่าลาน ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 1239794 พระกานต์ สิริพทฺโธ 0899069678
146 แม่ฮ่องสอน วัดป่าหมาก ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 1243947 พระประหยัด ฐานปตฺโต 0807939262
147 ยโสธร วัดกุดชุม ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร 1222599 พระบำรุง เตชวโร 0807981962
148 ยโสธร วัดนาโป่ง ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร 1222752 พระศุภชัย ฐานธมฺโม 0884803661
149 ยโสธร สำนักสงฆ์ดอกประดู่ภูใหญ่ ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 1243917 พระสมพงษ์ ธมฺมวีโร 0833297072
150 ยโสธร วัดเขมไชยาราม ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 1222484 พระจิระพงค์ จิรธมฺโม 0905983208
151 ยะลา วัดพุทธมงคล ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา 1243621 พระคฑาวุธ ฐานวโร 0836518305
152 ร้อยเอ็ด ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วมีชัย ต.หมูม้น อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด 1244304 พระนุรักษ์ ทยารกฺโข 0890699484
153 ร้อยเอ็ด วัดสระบัว ต.สระบัว อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 1243790 พระปภังกร สุชาโต 0879179649
154 ร้อยเอ็ด วัดสระโพธาราม ต.วารีสวัสดิ์ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 1224185 พระจินดา ชาคโร 0867510017
155 ร้อยเอ็ด วัดท่าสีดา ต.สะอาด อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 1224592 พระภูรินทร์ จิตตวชิโร 0893752514
156 ร้อยเอ็ด วัดบ้านโคกสอาด ต.วังสามัคคี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 1286111 พระสุนทร อตฺตเปโม 0807782981
157 ร้อยเอ็ด วัดศรีมงคลพุทธบาท ต.นาแซง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 2000003 พระบุญจันทร์ พลวฑฺโฒ 0881679304
158 ระนอง ศูนย์กัลยาณมิตรแก้วระนอง ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 1244254 พระมหาทวี อินฺทโชโต 0845562609
159 ระยอง ศูนย์อบรมเขาช่องลม ระยอง ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 1286113 พระวุฒิ อภิวุฑฺโฒ 0863223496
160 ราชบุรี ศูนย์อบรมเยาวชนจอมบึง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 1244295 พระจักรกฤษณ์ ปิยสีโล 0891753765
161 ราชบุรี วัดห้วยเจริญผล ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 1226770 พระสมชาย ฌาณานนฺโ? 0894953397
162 ราชบุรี ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช (พระ) ต.คุ้งน้ำวน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 1244292 พระสุเมธ สุเมโธ 0875185969
163 ลพบุรี ศูนย์อบรมเยาวชนลพบุรี ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 1243666 พระมหากิตตินันท์ กิตฺตินนฺโท 0853522014
164 ลพบุรี ศูนย์ปฏิบัติธรรมทรัพย์เจริญ ต.นาโสม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 1243668 พระชัยยา ปุญฺญกาโม 0881188525
165 ลพบุรี ธุดงคสถานบ้านหมี่ ต.ดอนดึง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 1286124 พระสุรชัย ชยสโม 0868906422
166 ลพบุรี ธุดงคสถานพัฒนานิคม ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 1244262 พระนคร คุณโรจโน 0882278141
167 ลำปาง วัดแม่กวัก ต.บ้านอ้อน อ.งาว จ.ลำปาง 1231407 พระสุนทร จิรวฒฺฑโน 0877878160
168 ลำปาง ศูนย์ปฏิบัติธรรมเยาวชนเถินเทิดธรรม ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง 1999975 พระวิชัย อภิชโย 0880154221
169 ลำปาง วัดสบปาน ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 1231836 พระสันประเสริฐ สิริปัญโญ 0915711197
170 ลำปาง ศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปาง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 1244265 พระธีระพันธ์ ธมฺมสรโณ 0911192060
171 ลำปาง วัดทุ่งตอน ต.วังเงิน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 1231613 พระวิชัย รกฺขิตฺตธมฺโม 0818678859
172 ลำพูน วัดจริญญาวนาราม ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 1243812 พระอิสรภาพ อาจรสมฺปนฺโน 0815301954
173 ลำพูน วัดดอยแดน ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 1231297 พระณัฏฐ์นวัตน์ เขมนนฺโท 0882580772
174 ลำพูน สำนักสงฆ์พุทธธรรมมารามเด่นนกแต้ ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 1999499 พระณัฐพงศ์ กตปุญโญ 0894838820
175 ลำพูน วัดกอม่วง ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 1231329 พระพิทยา ญาณธโร 0896348182
176 เลย วัดศิริวงศาราม ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย 1286129 พระษาทิตย์ อาทิจฺจคุโณ 0862268951
177 ศรีสะเกษ ที่พักสงฆ์บ้านโนนสมบูรณ์ ต.ตระกาจ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 1999537 พระอุทัย ฐานภทฺโท 0881087966
178 ศรีสะเกษ วัดเขียนบูรพาราม ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 1229336 พระณัฏฐ์ธนชัย กลฺยาณธมฺโม 0852081072
179 ศรีสะเกษ สำนักสงฆ์ห้วยตามาย ต.หนองฮาง อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 1244207 พระวินัย สุโรจโน 0880809844
180 ศรีสะเกษ สำนักสงฆ์แก้วภาวนา ต.ห้วยตึ๊กชู อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 1243760 พระบุญมา ธมฺมปญฺโญ 0880843350
181 ศรีสะเกษ วัดเพียนาม ต.หญ้าปล้อง อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 1228924 พระมนตรี ณฏฺฐมโน 0888505868
182 ศรีสะเกษ วัดเมืองคง ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 1229486 พระอภิสรณ์ อภิวฒฺฑโน 0876826851
183 ศรีสะเกษ วัดสระกำแพงใหญ่ ต.กำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 1229065 พระมหาชัชวาลย์ โอภาโส 0896280112
184 ศรีสะเกษ วัดบ้านดู่ ต.ปะอาว อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 1229099 พระสราวุฒิ โฆสวฑฺฒโน 0881006310
185 สกลนคร วัดสารีวาส ต.วังยาง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 1230559 พ.ภูเบศ ภูริจิตฺโต 0832879491
186 สกลนคร ธรรมอุทยานเทพนิมิต ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 1244286 พ.สุรศักดิ์ ฐานกโร 0882277636
187 สงขลา ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 1243683 พระจิรศักดิ์ คุณสกฺโก 0805331675
188 สตูล วัดท่าจีน ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล 1233510 พระยิ่งยงค์ ธมฺมทินโน 0895967170
189 สมุทรปราการ วัดราษฎร์นิยมธรรม ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 1227424 พระเอกพล ธนินฺโท 0800972780
190 สมุทรปราการ วัดบางกอบัว ต.บางกอบัว อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 1227344 พระบุญเยี่ยม ปาสาทิโก 0849733896
191 สมุทรปราการ วัดใหญ่ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 1227419 พระอนุชา อิทธิพนฺโธ 0851189472
192 สมุทรปราการ ศูนย์อบรมสมุทรปราการ ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 1244294 พระสุวัฒน์ วิสุทธิปญฺโญ 0882277757
193 สมุทรสงคราม วัดมณีสรรค์ ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 1232797 พระไพโรจน์ ญาณโรจโน 0874157282
194 สมุทรสาคร วัดศรีเมือง ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 1232673 พระสำรวย โชติวณฺโณ 0868825606
195 สระแก้ว ศูนย์ปฏิบัติธรรมอรัญประเทศ ต.ฟากห้วย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 1244413 พระประจักษ์ ชยมงฺคโล 0835404623
196 สระบุรี วัดมวกเหล็กใน ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 1228008 พระเกรียงศักดิ์ เขมิโก 0836978355
197 สิงห์บุรี วัดกลางธนรินทร์ ต.บ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 1227546 พระดิเรก กิตฺตินาโค 0831087206
198 สุโขทัย วัดหนองทอง ต.บ้านสวน อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 1232134 พระไพสิฐ สติมนฺโต 0815785524
199 สุโขทัย ศูนย์ปฏิบัติธรรมสำนักงานกัลยาณมิตรจังหวัดสุโขทัย ต.บ้านหลุม อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 1999838 พระจักรพันธุ์ อินฺทพโล 0815454787
200 สุพรรณบุรี วัดบรรหารแจ่มใส ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 1232546 พระก้องภพ สนฺตมโน สนฺตมโน 0816818563
201 สุพรรณบุรี วัดสังฆจายเถร ต.สวนแตง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 1232595 พระมหาธีรพงษ์ ธีรวํโส 0851748819
202 สุพรรณบุรี ศูนย์ปฏิบัติธรรมสองพี่น้อง ต.ต้นตาล อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 1243738 พระแปลก พุทธิวีโร 0835406615
203 สุพรรณบุรี วัดสามชุก ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 1232348 พระวิศรุต ญาณกนฺโต 0852975180
204 สุพรรณบุรี วัดสามัคคีธรรม ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 1232520 พระสมศักดิ์ สุทฺธชโย 0844663731
205 สุราษฎร์ธานี วัดท่าสะท้อน ต.พุนพิน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 1999501 พระนิกร กตนาโถ 0867982420
206 สุรินทร์ วัดกลางคลองเจริญ ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 1243698 พระอดิศร อุตฺตโม 0903748252
207 สุรินทร์ ศูนย์ปฏิบัติธรรมกุดน้ำใส ต.กระเบื้อง อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 1243705 พระธงชัย อธิชโย 0852314896
208 สุรินทร์ วัดเทพอรุโณทัย ต.อาโพน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 1243846 พระประกอบ เตชาโก 0823170178
209 สุรินทร์ วัดสะเดารัตนาราม ต.ทุ่งมน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 1228658 พระสุชาติ โชติธโน 0842993866
210 สุรินทร์ ศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์ ต.แกใหญ่ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 1243692 พระอนุพล เตชธมฺโม 0908233504
211 สุรินทร์ วัดศิลาวรรณ ต.ดอนแรด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 1241573 พระประยูรณ์ วิสุทฺโธ 0894534346
212 สุรินทร์ วัดเกาะธรรม ต.แจนแวน อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ 1286109 พระเรือง สิริธมฺโม 0905758177
213 สุรินทร์ วัดหาดแก้วชัยมงคล ต.ทับทัน อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 1228712 พระแหลม อภิปฺปสฺสนฺโน 0850246461
214 สุรินทร์ วัดหมื่นศรีน้อย ต.หมื่นศรี อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 1228786 พระธีรศักดิ์ จนฺทธีโร 0882277913
215 หนองคาย วัดโนนพระแก้ว ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 1243961 พระจิรศักดิ์ คุณวํโส 0823045439
216 หนองคาย วัดเทพนิมิตวิทยาราม ต.โพธิ์ตาก อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย 1242598 พระวุฒิชัย หิตวิชฺโช 0807462829
217 หนองคาย ศูนย์อบรมพุทธอุทยานนานาชาติ ต.กุดบง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 1243826 พระชัยยะพล ชยพโล 0851136016
218 หนองคาย วัดป่าโนนสะอาด ต.กุดบง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 1229922 พระนิพนธ์ สิริภทฺโท 0868341717
219 หนองคาย วัดพระไชยเชษฐาธิราช ต.กวนวัน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 1229702 พระทินรัตน์ อคฺควํโส 0877554423
220 หนองบัวลำภู วัดทรงธรรมบรรพต ต.วังทอง อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู 1243799 พระภูวนาถ ฉนฺทสโร 0878568806
221 หนองบัวลำภู วัดป่าอุทยาน ต.ลำภู อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 1243787 พระทศพร คุตฺตวโร 0849339229
222 หนองบัวลำภู วัดหนองแก ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 1235480 พระสมยศ ตนฺติวัฑฒโน 0848788084
223 อ่างทอง วัดยางทอง ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 1233640 พระยุทธพงษ์ สารวฑฺโฒ 0851491123
224 อ่างทอง วัดฝาง ต.ไผ่จำศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 1233622 พระมหาสุริยะ ปญฺญาวชิโร 0813608956
225 อ่างทอง วัดอ้อย ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 1233599 พระศรัณย์ ปิยนโร 0858155238
226 อำนาจเจริญ วัดศรีชมภู ต.คำโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 1235153 พระพิลม จารุกิตติโก 0854954773
227 อำนาจเจริญ วัดบูรพา ต.ไก่คำ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 1235071 พระสุรเชฏ อตฺถวาโท 0863171646
228 อำนาจเจริญ สำนักสงฆ์ป่าดงเย็น ต.นาหมอม้า อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 1243742 พระสมคิด อภิปุญฺโญ 0828695774
229 อำนาจเจริญ วัดป่าเรไร ต.เปือย อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 1243952 พระเจริญศักดิ์ สุรเตโช 0804681655
230 อุดรธานี วัดโพธิ์ศรีสว่าง ต.ท่าลี่ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 1235804 พระพิทักษ์ ชยานนฺโต 0860844083
231 อุดรธานี วัดเกาะเกษวาริการาม ต.เวียงคำ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 1235778 พระเรืองวุธ ชลิตญาโณ 0824488268
232 อุดรธานี สำนักสงฆ์พุทธอุทยานผาแม่นางม่อน ต.สามัคคี อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 1286092 พระประหยัด จนฺทวงฺโส 0850471289
233 อุดรธานี วัดป่าดู่ ต.บ้านม่วง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 1999515 พระเจษฎาชัย นาถธมฺโม 0823099895
234 อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส ต.อุ่มจาน อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี 1243652 พระมหาสุวรรณรัตน์ สุวรรณวงฺโส 0853614898
235 อุดรธานี ธุดงคสถานดอนวัดดงบ้านโคก ต.นาบัว อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 1999509 พระไชยา ถาวรสทฺโธ 0908383702
236 อุดรธานี วัดป่าศรีเชียงใหม่ ต.นาดี อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 1235611 พระสมศรี จิรสุโภ 0903481994
237 อุตรดิตถ์ ศูนย์อบรมเยาวชนแก้วพฤกษา ต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ 1243688 พระอรรถชาติ อตถฺชาโต 0897876546
238 อุตรดิตถ์ วัดส่องแดด ต.บ้านฝาย อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 1238460 พระธีระพล อธิพโล 0882277890
239 อุทัยธานี วัดซับป่าพลู ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 1240093 พม.วันชัย ภาสุรชโย 0853645391
240 อุทัยธานี วัดทุ่งทอง ต.ทุ่งพง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 1239935 พม.สุริยา ปวรชโย 0823364146
241 อุบลราชธานี วัดนาหว้า ต.หนองสิม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 1234523 หนูกาญจน์ เขมโก 0837277066
242 อุบลราชธานี วัดแดงหม้อ ต.แดงหม้อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 1234346 พระพรหม ภทฺทสีโล 0878946787
243 อุบลราชธานี วัดยางกระเดา ต.ท่าเมือง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี 1233825 พระประจง ธีรพโล 0890194062
244 อุบลราชธานี วัดอีสาณสามัคคี ต.ท่าโพธิ์ศรี อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 1234395 พระสุรพงษ์ วํสธีโร 0854087305
245 อุบลราชธานี วัดศรีตระการ ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 1234059 พระบัญชา สมจิตโต 0811010554
246 อุบลราชธานี วัดนาเยีย ต.นาเยีย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี 1241927 พระตุลา ชยปโภ 0850270041
247 อุบลราชธานี ที่พักสงฆ์วัดหนองแสง ต.ตาเกา อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี 1244059 พระบุญโสม มหาปุญฺโญ 0811850279
248 อุบลราชธานี ที่พักสงฆ์ภาวนาธรรมวิสุทธิ์ ต.ตาเกา อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี 1244171 พระสุพิศ สุภกิจโจ 0866225033
249 อุบลราชธานี วัดโนนสวรรค์ศิลาอำภา ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 1244020 พระมหานิยม โชติวํโส 0811813125
250 อุบลราชธานี วัดยางเทิง ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 1242899 พระมณี จนฺทโชโต 0823701431
251 อุบลราชธานี วัดบ้านเชือก ต.หนองขอน อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 1233779 พระกิตติพงษ์ อคฺควณฺโณ 0823629214
252 อุบลราชธานี ศูนย์อบรมเยาวชนอุบลราชธานี ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 1243838 พระมหาประสิทธิ์ ทิตฺติชโย 0867513335
253 อุบลราชธานี วัดหนองกินเพล ต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 1234562 พระครูวาปีปทุมกิจ ฉลวย 0817186577
254 อุบลราชธานี วัดศรีบุญเรือง ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 1234708 พระพินิจ กิตติวณฺโณ 0862467532
255 อุบลราชธานี วัดสวนสนสังฆาราม ต.คำเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 1243837 พระสมร ธมฺมารุโณ 0847840916

ค้นหา