ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ธุดงค์ธรรมชัย สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์

เพื่อฟื้นฟูจิตใจ สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ร่วมกับ กรมการศาสนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษากว่า ๗,๐๐๐ แห่ง หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ทั่วประเทศ ได้จัดโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ ๖ เพื่อสร้างผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม (V-Star) ที่มีคุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ และเป็นพุทธศาสนิกชน ถวายเป็นพุทธบูชา โดยผ่านบทฝึกในกิจวัตรประจำวันอย่างต่อเนื่องจนเป็นนิสัยควบคู่ไปกับการทำกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม และการเรียนรู้เรื่องพระรัตนตรัย โดยความร่วมมือของสถาบันหลักในสังคมไทย คือ บ้าน วัด และโรงเรียน เพื่อปลูกฝังลงสู่เยาวชนต้นแบบ ขยายผลสู่เพื่อน เยาวชน คนรอบข้าง สังคมไทย และสังคมโลกต่อไป

อนึ่งในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยได้ประสบปัญหาอุทกภัยขึ้นในหลายจังหวัดส่งผลให้เศรษฐกิจ และจิตใจของประชาชนได้รับความกระทบกระเทือน โดยเฉพาะในพื้นที่ ๖ จังหวัด ได้แก่ อยุธยา สุพรรณบุรี นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร ดังนั้น คณะสงฆ์ทั้งแผ่นดิน ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ และองค์กรภาคี ๒๔ องค์กร จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเดินธุดงค์ธรรมชัย ในระหว่างวันที่ ๒-๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ในพื้นที่   ๖ จังหวัดดังกล่าว โดยพระสงฆ์ทั่วประเทศ จำนวน ๑,๑๒๗ รูปเพื่อให้นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ ๖ จังหวัดดังกล่าวได้มาร่วมทำกิจกรรมต้อนรับพระธุดงค์ และปฏิบัติธรรม เพื่อปลุกกระแสศีลธรรม ขจัดปัดเป่าภัยพิบัติ อุปสรรคต่างๆ เสริมสร้างความเป็นสิริมงคล ฟื้นฟูขวัญและกำลังใจ รวมทั้งยังได้ปลูกฝังให้นักเรียน และประชาชนได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมที่ยกระดับความคิด และจิตใจให้สูงส่งด้วยศีลธรรม ฟื้นฟูวัฒนธรรมชาวพุทธให้กลับคืนสู่บ้าน วัด โรงเรียนอย่างยั่งยืน ฝึกให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนตามหลักธรรม อปจายนมัย ของพระพุทธเจ้า ทำให้สังคมไทย สงบสุข ยั่งยืนด้วยบารมีธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑    สร้างผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมที่มีคุณธรรมพื้นฐาน และเป็นพุทธศาสนิกชนที่แท้จริงและพัฒนาสู่การเป็นกลุ่ม/เครือข่ายผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า

๒.๒   เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านศีลธรรมให้แก่เครือข่ายบ้าน วัด โรงเรียน ในทุกระดับของสังคม ทั่วประเทศ

๒.๓   ฟื้นฟูวัฒนธรรมชาวพุทธที่ดีงามกลับคืนสู่สังคมไทย ให้สมกับที่นานาประเทศเลือกประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก

๒.๔   ปลุกกระแสศีลธรรม สร้างขวัญกำลังใจ และความเป็นสิริมงคลในกับประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติธรรมชาติ

 

๓. เป้าหมาย

ปริมาณ - พระภิกษุเดินธุดงค์ ๑,๑๒๗ รูป

-  นักเรียน ประชาชน ในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมประมาณร้อยละ ๔๐

คุณภาพ - เกิดกลุ่มผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม มีผลงานด้านศีลธรรมร่วมกับชุมชน อย่างน้อย ๒ กิจกรรมและเกิดวัดคู่พัฒนาศีลธรรมกับโรงเรียนอย่างน้อยโรงเรียนละ ๑ วัด

 

๔. ผู้รับผิดชอบโครงการ

๔.๑   คณะสงฆ์ทั้งแผ่นดิน

๔.๒   คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร

๔.๓   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

๔.๔  หน่วยงานทางการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ

๔.๕   โรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ

๔.๖   ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

๕.   ระยะเวลาดำเนินการ

เตรียมงาน วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ – ๑ มกราคม ๒๕๕๕

พระภิกษุเดินธุดงค์ธรรมชัย วันที่ ๒ – ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕

นักเรียน ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม วันที่ ๒ – ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕

๖.  สถานที่

พื้นที่ประสบภัยพิบัติ ๖ จังหวัด ได้แก่ อยุธยา สุพรรณบุรี นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร

๗.  วิธีการดำเนินการ

๗.๑  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงานทางการศึกษา โรงเรียน และสถาบันการศึกษา ประชาชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

๗.๒  ประชาชน/โรงเรียน/สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ปฐมนิเทศ รับชุดสื่อการเรียนรู้ คู่มือการทำกิจกรรมต้อนรับพระธุดงค์

๗.๓  ร่วมกันทำกิจกรรมต้อนรับพระธุดงค์ โปรยกลีบดอกกุหลาบตามเส้นทางพระธุดงค์ และปฏิบัติธรรม

๗.๔  ขยายเครือข่ายด้านศีลธรรมในโรงเรียน วัด และชุมชน

๘. ผู้อุปถัมภ์โครงการ

พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)         เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย  ประธานมูลนิธิธรรมกาย

๙.  ผู้ร่วมสนับสนุนโครงการ

องค์กรภาคี ๒๔ องค์กร

๑. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๒. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

๓. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๔. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

๕. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

๖. สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๗. สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

๘. สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ

๙. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

๑๐. สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

๑๑. กรมการศาสนา

๑๒. กรมประชาสัมพันธ์

๑๓. สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

๑๔. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม

๑๕. มูลนิธิร่มเกล้าเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

๑๖. มูลนิธิธรรมกาย

๑๗. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทย

๑๘. สมาคมเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์แห่งประเทศไทย

๑๙. สมาคมผู้บริโภคสื่อสีขาว

๒๐. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

๒๑. คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

๒๒. คุรุสภา

๒๓. สมาคมสื่อสร้างสรรค์เพื่อเยาวชน

๒๔. ชมรมพุทธศาสตร์สากล

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑๐.๑   เกิดเครือข่ายและผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม ที่มีคุณธรรมพื้นฐานและเป็นพุทธศาสนิกชนที่แท้จริง

๑๐.๒   เครือข่ายบ้าน วัด และโรงเรียน ในทุกระดับของสังคม เกิดความเข้มแข็งทางศีลธรรม

๑๐.๓   หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา เกิดพลังในการขับเคลื่อนงานด้านศีลธรรมอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม

๑๐.๔   วัฒนธรรมชาวพุทธที่ดีงามกลับคืนสู่สังคมไทย ตลอดจนมาตรฐานศีลธรรมของเยาวชนไทย เยาวชนโลก และพลโลกถูกยกระดับให้สูงขึ้น

๑๐.๕        ประชาชนเกิดกระแสศีลธรรมขึ้นในใจ เกิดความเป็นสิริมงคลต่อชีวิต มีกำลังใจในการทำสิ่งที่ดีงามต่อตนเอง และประเทศชาติ

คำอธิษฐานจิต โปรยกลีบกุหลาบพระธุดงค์

 

ด้วยบุญกุศล, ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, มาต้อนรับพระธุดงค์, นำกลีบกุหลาบมาโปรย, ด้วยจิตที่เลื่อมใส, ในพระรัตนตรัย, เพื่อสนับสนุนงานพระพุทธศาสนา, ให้เจริญรุ่งเรือง, เป็นแสงสว่างแก่ชาวโลก ขอบุญกุศลหนุนนำ, ให้ข้าพเจ้า, เป็นผู้มีดวงปัญญาสว่างไสว, เป็นบัณฑิตนักปราชญ์, ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวง, เป็นผู้นำแห่งความดี, ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก,

 

ขอให้ข้าพเจ้า, เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง, อายุขัยยืนยาว, สมบูรณ์พร้อมทั้งรูปสมบัติ, ทรัพย์สมบัติ, คุณสมบัติ, มนุษย์สมบัติ, ทิพยสมบัติ, และนิพพานสมบัติ, เจริญยิ่งด้วย, ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข, ขอให้ข้าพเจ้า, เป็นผู้มีพลังใจ, ที่จะสร้างความดี, อย่างไม่มีที่สิ้นสุด, ให้ชีวิตสดชื่น, ราบรื่นสะดวกสบาย, ดุจเส้นทางที่โรยด้วยกลีบกุหลาบ, จะเดินทางไปที่ใด, ให้ได้รับการต้อนรับเชื้อเชิญ, อย่างดียิ่ง, เป็นที่รักของมนุษย์และเทวาทั้งหลาย,

 

ขอให้ข้าพเจ้า, ประสบความสุข, ความสำเร็จ, ความเจริญก้าวหน้าในชีวิต, เป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรม, เข้าถึงพระธรรมกายภายใน, ได้โดยง่าย, ไปทุกภพทุกชาติ, ตราบกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานเทอญ, นิพพานะปัจจะโย โหตุ

ค้นหา

ยอมรับเงื่อนไข ข้อมูลส่วนบุคคล