ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

 

 

โครงการธุดงค์ธรรมชัย อัญเชิญรูปหล่อทองคำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรม ฟื้นฟูจิตใจ สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน

 

1. หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากโครงการตักบาตรพระ 120,400 รูป ทั่วกรุงเทพมหานคร ทั้ง 6 ครั้ง ในเส้นทาง สะพานใหม่, เกษตร, รัชโยธิน, ลาดพร้าว, สะพานควาย, ประตูน้ำ, ราชประสงค์, ปทุมวัน, เยาวราช, วงเวียนใหญ่ ระหว่างวันที่ 10 – 25 มีนาคม พ.ศ.2555 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ฟื้นฟูจิตใจ สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน ที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจากภาครัฐและเอกชน ประชนชนทุกภาคส่วน

อนึ่ง ในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยได้ประสบปัญหาอุทกภัยขึ้นในหลายจังหวัด ส่งผลให้เศรษฐกิจและจิตใจของประชาชนได้รับความกระทบกระเทือน โดยเฉพาะในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร ดังนั้น คณะสงฆ์ทั้งแผ่นดิน คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ และองค์กรภาคี 24 องค์กร จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเดินธุดงค์ธรรมชัย ในระหว่างวันที่ 2 – 25 มกราคม พ.ศ.2555 ในพื้นที่ 6 จังหวัดดังกล่าว โดยกิจกรรมต้อนรับพระธุดงค์ และปฏิบัติธรรม ปลุกกระแสศีลธรรม ขจัดปัดเป่าภัยพิบัติ อุปสรรคต่างๆ เสริมสร้างความเป็นสิริมงคล ฟื้นฟูขวัญและกำลังใจ ทำให้สังคมไทย สงบสุข ยั่งยืนด้วยบารมีธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

คณะกรรมการจัดงาน, สำนักนายกรัฐมนตรี, กรุงเทพมหานคร, สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก, สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ ร่วมกับเครือข่ายชาวพุทธ และหน่วยงานสนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชน จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเดินธุดงค์ธรรมชัยอีกครั้งหนึ่ง ในเขตปทุมธานี – กรุงเทพมหานคร ในเส้นทางเดียวกับการตักบาตรพระทั้ง 6 ครั้ง ในวันที่ 2 – 6 เมษายน พ.ศ.2555 โดยพระสงฆ์จากทั่วประเทศ จำนวน 1,500 รูป พร้อมทั้งการอัญเชิญรูปหล่อทองคำหลวงพ่อวัดปากน้ำ จากวัดพระธรรมกาย ไปยังวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ประดิษฐาน ณ พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล

 

2. วัตถุประสงค์

 1. เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 2. ฟื้นฟูจิตใจ สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน ปลุกกระแสศีลธรรม สร้างขวัญกำลังใจ และความเป็นสิริมงคลให้กับประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 3. ฟื้นฟูวัฒนธรรมชาวพุทธที่ดีงามกลับคืนสู่สังคมไทย ให้สมกับที่นานาประเทศเลือกประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก
 4. ส่งเสริมสถาบันครอบครัว ให้พ่อ แม่ ลูก มีกิจกรรมที่สร้างความอบอุ่น โดยมาทำบุญใหญ่ร่วมกัน ปลูกฝังศีลธรรมให้กับเยาวชน และประชาชนทั่วไป

 

3. เป้าหมาย

 • พระภิกษุเดินธุดงค์ 1,500 รูป
 • ประชาชน เยาวชน ในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1 ล้านคน

 

4. ผู้รับผิดชอบโครงการ

 1. คณะสงฆ์ทั้งแผ่นดิน
 2. สำนักนายกรัฐมนตรี
 3. คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร
 4. กระทรวงศึกษาธิการ
 5. กระทรวงวัฒนธรรม
 6. กรุงเทพมหานคร
 7. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 8. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 9. องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก
 10. สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ
 11. ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
 12. วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย

 

5. ระยะเวลาดำเนินการ

 • เตรียมงาน กุมภาพันธ์ – มีนาคม พ.ศ.2555
 • พระภิกษุเดินธุดงค์ธรรมชัย วันที่ 2 – 6 เมษายน พ.ศ.2555
 • ประชาชน เยาวชน เข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 2 – 6 เมษายน พ.ศ.2555

 

6. สถานที่

ปทุมธานี – กรุงเทพมหานคร, ในเส้นทางตั้งแต่ วัดพระธรรมกาย, ถนนพหลโยธิน, สะพานใหม่, เกษตร, สะพานควาย, ประตูน้ำ, ราชประสงค์, ปทุมวัน, เยาวราช, วงเวียนใหญ่ จนถึง วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

 

7. วิธีดำเนินการ

 • จัดทำโครงการแบบมีส่วนร่วม ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • ประสานงานโครงการกับหน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรียมบุคลากร พื้นที่ งบประมาณ วิธีการเตรียมรายละเอียดกิจการคณะสงฆ์ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์โครงการ
 • ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
 • ร่วมกันทำกิจกรรมต้อนรับพระธุดงค์ โปรยกลีบดอกกุหลาบตามเส้นทางพระธุดงค์ และปฏิบัติธรรม

 

8. ผู้อุปถัมภ์โครงการ

พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ประธานมูลนิธิธรรมกาย

 

9. ผู้ร่วมสนับสนุนโครงการ

 1. สมาคมคนรักบ้าน
 2. สมาคมผู้บริโภคสื่อสีขาว
 3. ชมรมอุบาสิกาแก้ว
 4. ชมรมพ่อค้าแม่ค้าประตูน้ำ
 5. ชมรมครอบครัวอบอุ่น
 6. สมาคมสร้างสรรค์สังคมไทย
 7. สมาคมส่งเสริมความดีสากล
 8. สมาคมพุทธบุตร 60
 9. สมาคมสมาธิเพื่อการพัฒนาศีลธรรมโลก
 10. สมาคมสื่อสร้างสรรค์เยาวชน
 11. สมาคมเรียนรู้คู่รอยยิ้ม
 12. สมาคมพัฒนาการเรียนรู้
 13. สมาคมรัตตัญญู
 14. สมาคมแสงระวี
 15. สมาคมส่งเสริมความดี
 16. สมาคมพัฒนาชุมชนสดใส
 17. สมาคมรวมใจไทยปทุม
 18. สมาคมวัฒนธรรมเพื่อความดีสากล
 19. สมาคมรวมใจไทยร่มเย็น
 20. สมาคมเพื่อแพทย์ไร้พรมแดน
 21. มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาพุทธศาสตร์
 22. สมาคมพุทธศาสตร์สัมพันธ์
 23. สมาคมเศรษฐีธรรม
 24. สมาคมพุทธรักษา
 25. สมาคมพุทธศาสตร์ล้านนา
 26. สมาคมวิทยุและโทรทัศน์กล้าตะวัน
 27. ชมรมบ้านแก้ว
 28. สมาคมครอบครัวสดใส
 29. สมาคมบัณฑิตสดใส
 30. สมาคมพัฒนาชาติร่มเย็น
 31. สมาคมชาวไทยเชื้อสายจีน
 32. ชมรมดุสิตร่วมใจ
 33. สมาคมสร้างสรรค์สันติภาพ
 34. สมาคมคนรักษ์พุทธศาสตร์
 35. สมาคมส่งเสริมศีลธรรมและความดีสากล
 36. สถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย 1 – 2
 37. สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์
 38. สภาวัฒนธรรมเขตสัมพันธวงศ์
 39. มูลนิธิศานติโลกา
 40. มูลนิธิพัฒนาเยาวสตรีภาคเหนือ
 41. สมาคมบัณฑิตรัตน์
 42. มูลนิธิรัตนคีรี

 

10. หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ

 1. หน่วยงานการกุศล เช่น มูลนิธิ, สมาคม, สโมสร, ชมรมต่างๆ
 2. ภาคเอกชน เช่น โรงแรม, บริษัททัวร์, บริษัท, ห้างร้าน ฯลฯ
 3. หน่วยงานภาครัฐ เช่น หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ, สถานการศึกษา ฯลฯ
 4. ประชาชนทั่วไป

 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • ประชาชนชาวไทยได้สร้างบุญใหญ่ร่วมกัน, ได้ตระหนักในหน้าที่ของชาวพุทธ, เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่ประเทศ, สร้างความศรัทธาแก่ผู้พบเห็น, ศีลธรรมโลกได้รับการฟื้นฟู
 • ประชนชนเกิดกระแสศีลธรรมขึ้นในใจ, เกิดความเป็นสิริมงคลต่อชีวิต, มีกำลังใจในการทำสิ่งที่ดีงาม ต่อตนเองและประเทศชาติ
 • วัฒนธรรมชาวพุทธที่ดีงามกลับคืนสู่สังคมไทย ตลอดจนมาตรฐานศีลธรรมของประชาชน, เยาวชนไทย, พลโลกและเยาวชนโลก ถูกยกระดับให้สูงขึ้น
 • สถาบันครอบครัวเข้มแข็ง พ่อ แม่ ลูก มีกิจกรรมร่วมกันในการร่วมสร้างบุญใหญ่, เกิดความสามัคคี, ความร่มเย็นแก่สังคมและประเทศชาติ

 

12. สถานที่ติดต่อประสานงาน

ศูนย์ประสานงานกลาง:

- โครงการธุดงค์ธรรมชัย อัญเชิญรูปหล่อทองคำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรม ฟื้นฟูจิตใจ สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน

- 40 หมู่ 8 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

- หมายเลขโทรศัพท์ 082-458-4222, 083-083-2611 โทรสาร 02-524-0270

 

*************************************************

 

แผนที่แสดงเส้นทางอัญเชิญรูปหล่อทองคำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

 

คำอธิบาย

จุด A : วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

จุด B : สนามกีฬากองทัพอากาศ ธูปะเตมีย์ (จุดพักค้างที่ 1)

จุด C : โรงเรียนสารวิทยา (จุดพักค้างที่ 2)

จุด D : สนามกีฬาเทพหัสดิน (จุดพักค้างที่ 3)

จุด E : โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จุดพักค้างที่ 4)

จุด F : วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

 

เส้นทางการเดินธุดงค์ในแต่ละวัน

 

วันจันทร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ.2555

วัดพระธรรมกาย – สนามกีฬากองทัพอากาศ ธูปะเตมีย์

สถานที่พักระหว่างทาง: ศูนย์อะไหล่ รังสิต, โฮมโปร รังสิต

รวมระยะทาง 17 กิโลเมตร

ถนนและสถานที่สำคัญ: ถนนคลองหลวง, ถนนพหลโยธิน, ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต, เซียร์ รังสิต

 

รับชมวิดีโอ แนะนำเส้นทางอัญเชิญรูปหล่อทองคำ

พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) :  วันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2555


 

วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ.2555

สนามกีฬากองทัพอากาศ ธูปะเตมีย์ – โรงเรียนสารวิทยา

สถานที่พักระหว่างทาง: ศูนย์สุขภาพกองทัพอากาศ, โลตัส หลักสี่

รวมระยะทาง 14 กิโลเมตร

ถนนและสถานที่สำคัญ: ถนนพหลโยธิน, โรงเรียนนายเรือ, วงเวียนบางเขน, กองพลทหารราบที่ 11

 

รับชมวิดีโอ แนะนำเส้นทางอัญเชิญรูปหล่อทองคำ

พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) :  วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2555


 

วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ.2555

โรงเรียนสารวิทยา – สนามกีฬาเทพหัสดิน

สถานที่พักระหว่างทาง: กรมการขนส่งทางบก, โรงเรียนศรีอยุธยา

รวมระยะทาง 17 กิโลเมตร

ถนนและสถานที่สำคัญ: ถนนพหลโยธิน, เซ็นทรัลลาดพร้าว, จตุจักร, สะพานควาย, อนุสาวรีย์ชัยฯ, ถนนพญาไท, ถนนศรีอยุธยา, ถนนราชปรารภ, ถนนราชดำริ, เซ็นทรัลเวิลด์, ถนนพระราม 1, สยามพารากอน, มาบุญครอง

 

รับชมวิดีโอ แนะนำเส้นทางอัญเชิญรูปหล่อทองคำ

พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) :  วันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2555


 

วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ.2555

สนามกีฬาเทพหัสดิน – โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

สถานที่พักระหว่างทาง: วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร

รวมระยะทาง 6 กิโลเมตร

ถนนและสถานที่สำคัญ: ถนนพระราม 1, ถนนบรรทัดทอง, ถนนพระราม 4, ถนนมิตรภาพ ไทย – จีน, วัดไตรมิตร, ถนนเยาวราช, ถนนจักรวรรดิ, ถนนมหาไชย, ถนนเจริญกรุง, ถนนตรีเพชร

 

รับชมวิดีโอ แนะนำเส้นทางอัญเชิญรูปหล่อทองคำ

พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) :  วันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2555


 

วันศุกร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ.2555

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย – วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

รวมระยะทาง 5 กิโลเมตร

ถนนและสถานที่สำคัญ: ถนนตรีเพชร, ถนนประชาธิปก, ถนนวงเวียนเล็ก, วงเวียนใหญ่, ถนนอินทรพิทักษ์, ถนนเทิดไท, ตลาดพลู, ถนนรัชมงคประสาธน์

 

รับชมวิดีโอ แนะนำเส้นทางอัญเชิญรูปหล่อทองคำ

พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) :  วันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2555


ค้นหา

ยอมรับเงื่อนไข ข้อมูลส่วนบุคคล