ให้เรตสมาชิก: 1 / 5

ดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

จากกรณีที่สื่อมวลชนบางสำนัก ลงความคิดเห็นเรื่องธุดงค์ธรรมชัยว่า "การเดินธุดงค์บนดอกกุหลาบ ดอกดาวเรือง หรือดอกทอง ไม่ใช่วิธีของพระภิกษุที่สันโดษ และพระภิกษุที่มาเดินต้องพ้นนิสัยมุตตะกะ หรืออุปสมบทมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 พรรษา นักเรียนและประชาชนยังถูกเกณฑ์ให้ไปตากแดดรับคณะพระธุดงค์ ไม่ได้ไปเพราะศรัทธาแต่ไปเพราะโดนเกณฑ์ไป" (วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ.2556 เวลา 14:59 น. Nation channel)

ทางโครงการธุดงค์ธรรมชัยขอชี้แจง ดังนี้

1) ธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางมหาปูชนียาจารย์ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) จัดขึ้นปีละครั้ง ครั้งนี้เป็นปีที่ 2 ที่จัดขึ้นนี้ ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย และเป็นการปฏิบัติตามหลักในพระพุทธศาสนา คือ พระธุดงค์สมทาน ธุดงควัตร 2 ข้อ ได้แก่ ฉันมื้อเดียวเป็นวัตร กับ อยู่ในเสนาสนะที่เขาจัดให้เป็นวัตร (จาก 13 ข้อที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุญาต จะถือกี่ข้อก็ได้ไม่จำกัด) นอกจากนี้ ในพระธรรมวินัยไม่ได้จำกัดพรรษาว่า พระภิกษุที่มาเดินต้องพ้นนิสัยมุตตะกะ หรืออุปสมบทมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 พรรษา รวมทั้งอยู่ในความดูแลของพระมหาเถระที่สนับสนุนโครงการฯ

2) การที่พระธุดงค์เดินบนกลีบดอกดาวเรือง ซึ่งทางโครงการฯ เรียก “ดอกดาวรวย” (คล้ายกับปรับชื่อดอกลั่นทมเป็นลีลาวดี เพื่อความงดงามทางภาษา) เพราะสาธุชนที่มาต้อนรับพระธุดงค์ปลูกเองเพื่อนำมาสร้างบุญ ด้วยการโปรยบูชาต้อนรับพระธุดงค์ เป็นการบูชาพระธุดงค์ของญาติโยม การที่พระเดินบนกลีบดอกไม้เคยปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎก “รัตนสูตรขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ” ครั้งนั้น พระพุทธเจ้าพร้อมพระสงฆ์ 500 รูป เสด็จจากแคว้นมคธไปเวสาลี มีการโปรยดอกไม้มากถึง 5 สี สูงประมาณเข่าบนถนนเพื่อเป็นทางเสด็จของพระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์ทั้ง 500 รูป

3) พระมหาเถระ พระเถรานุเถระให้การสนับสนุน เช่น กรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าคณะพระสังฆาธิการในจังหวัดที่ตั้งวัดที่พระธุดงค์เดินผ่าน และยังได้แสดงความคิดเห็นไว้อย่างน่าสนใจ

4) “ไม่ได้มีการเกณฑ์นักเรียนและประชาชนมาร่วมแต่อย่างใด” กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี สืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ เสริมสิริมงคลรับปีใหม่ สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน และเป็นการสร้างเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม

5) โครงการธุดงค์ธรรมชัยฯ จัดโดยคณะสงฆ์ คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ร่วมกับองค์กรภาคีอีกกว่า  30 องค์กร รวมถึงสำนักงานเขตการพื้นที่ศึกษาต่างๆ รวมถึงงานนี้มีการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวไปทั่วโลก จึงทำให้มีประชาชนทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงนักเรียนนักศึกษาจำนวนนับล้านคนมาร่วมกิจกรรมต้อนรับพระธุดงค์ธรรมชัย ซึ่งทุกคนล้วนแต่มาด้วยความเลื่อมใสศรัทธา

6) แม้แต่ชาวไทยที่ไม่ใช่คนพุทธ หรือชาวต่างชาติ ต่างภาษา ก็ยังมาร่วมต้อนรับพระธุดงค์ ทั้งยังชื่นชมยินดีที่คนไทยให้ความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างสูงอีกด้วย การที่ผู้ที่ไม่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนากลายเป็นผู้มีศรัทธา ผู้ที่มีศรัทธาอยู่แล้วก็มีความศรัทธามากขึ้นยิ่งไปอีก นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีและอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่ง

นานาทัศนะ ธุดงค์ธรรมชัย สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ฯ ปีที่ 2

ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองบาลีสนามหลวง เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

“ท่านทั้งหลาย การปฏิบัติอยู่ในธุดงค์ คือ ต้องการดับกิเลส ต้องการดับทุกข์  ต้องการทำใจให้สงบ ให้ท่านทั้งหลายมีขันติกับมีความใจเย็น ใจเย็น คือ นิพพาน เรายังไม่ถึงนิพพานนะ แต่เราปรับให้ใจเย็น ให้มีขันติความอดทนและทำใจให้เย็น 2 ประการนี้ จะเป็นคุณธรรมให้ท่านทั้งหลายได้ความสำเร็จในชีวิต อยู่ในสมณะเพศก็จะได้ความสุขได้ความสำเร็จ ได้วิเวก ได้วิหารธรรมในสมณะเพศ อยู่ในฆราวาสวิสัยก็จะได้มีความสุขความเจริญในการครองเรือน ท่านพระธุดงค์ธรรมทายาท ทั้งศรัทธาสาธุชนญาติโยมทุกท่าน วันนี้ได้รับคุณธรรม 2 ประการ คือ ความอดทนและความใจเย็น เพื่อนำไปปฏิบัติ นำไปประพฤติ นำไปกระทำ แล้วท่านทั้งหลายจะได้รับความสำเร็จในชีวิตทุกประการ”

พระพรหมเมธี

กรรมการและโฆษกมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์

“โครงการธุดงค์ธรรมชัยนี้ มุ่งที่จะให้เกิดเป็นทิฏฐานุคติกับสังคมไทย เพื่อให้ได้เห็นปฏิปทาจริยวัตรของพระธุดงค์ ท่านเดินอย่างสงบเสงี่ยมเรียบร้อย ด้วยกริยาอาการของสมณะผู้สงบ ผู้ไม่เบียดเบียนใคร ผู้ไม่กล่าวร้ายใคร ผู้ไม่พยาบาทอาฆาต ไม่จองเวรกับใคร พระทุกรูปที่เดินนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยงดงาม มีสีลาจารวัตรเป็นที่น่ายกย่องเชิดชู การเดินธุดงค์ธรรมชัยนี้เป็น 1 ใน 13 อย่าง ของหลักธุดงค์ คือ การอยู่หรือไปตามสถานที่ที่จัดไว้ ไม่เป็นการผิดหรือเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น อาตมาภาพในฐานะพระสงฆ์ที่ดูแลกิจการคณะสงฆ์ ก็เห็นว่าไม่ใช่เรื่องเสียหาย และไม่เป็นเรื่องผิดปกติ แต่กลับเป็นเรื่องดี เป็นเรื่องที่ทำให้สังคมได้อยู่กับหลักธรรมคำสอน"

พระพรหมดิลก (เอื้อน หาสธัมโม ป.ธ.9,,M.A.,Ph.D.)

กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 14 เจ้าอาวาสวัดสามพระยาวรวิหาร

“การเดินธุดงค์นี้เป็นประโยชน์ตามพุทธโอวาทของสมเด็จพระบรมศาสดาที่ทรงได้แสดงไว้ในเรื่องของธุดงคธรรม และการนี้เดินธุดงค์นี้ยังเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติว่า ชาวต่างชาติทั่วโลกเมื่อได้เห็นภาพการเดินธุดงค์แล้ว จะได้เห็นภาพพจน์ของพระพุทธศาสนาที่มีความเจริญรุ่งเรืองอยู่ในประเทศ ซึ่งยังไม่เคยเผยแพร่ไปในที่ใดๆ  ถือว่าเป็นการเผยแผ่ให้ทั่วโลกได้รู้ว่า ประเทศไทยของเรามีพระพุทธศาสนาเป็นหลัก การเดินธุดงค์ในครั้งนี้ เราไม่ได้ทำกันเป็นประจำทุกวันๆ นานๆสักครั้งหนึ่งเราจะทำขึ้นปีหนึ่งเราถึงจะทำกันครั้งหนึ่ง คนที่ห่างบุญ คนไม่เข้าใจบุญเท่านั้นที่จะคิดว่าการเดินธุดงค์ในเมืองนี้ทำให้รถติด ทำให้คนลำบาก ถามว่า ประชาชนทั้งหลายนี้เขามองเห็นรถถึงแม้ว่าจะติดนิดๆหน่อยๆ แต่เมื่อเห็นพระมา ถามว่าคนทั้งหลายบ่นไหม หรือญาติโยมทั้งหลายเขานั่งรถผ่านมาแล้ว ไม่มีโอกาสได้มาใกล้ๆพระเลย ถามว่าโยมที่นั่งอยู่ในรถโยมบ่นไหม อาตมาเห็นญาติโยมทั้งหลายเขาเปิดกระจกกันยกมือสาธุ สาธุกันอยู่ตลอด”

พระราชรัตนมุนี (ชัยวัฒน์ ปญฺญาสิริ ป.ธ.9,พธ.ม.)

เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม รองเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร

"การเดินธุดงค์ธรรมชัยนี้ อาตมาคิดว่าก็ปฏิบัติตามปฏิปทาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงใช้ในการประกาศพระพุทธศาสนา ทางวัดพระธรรมกายก็ได้ฝึกขัดพระภิกษุ สามเณร ที่ออกธุดงค์ให้มีสีลาจารวัตรที่เรียบร้อยดีงาม เดินไปทางไหนประชาชนได้พบได้เห็น ที่เขายังไม่ศรัทธาเลื่อมใสก็จะเกิดศรัทธาเลื่อมใส ที่เกิดศรัทธาเลื่อมใสอยู่แล้วก็ศรัทธาเลื่อมใสยิ่งๆขึ้นไป  อันนี้แหละเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่สุดในการประกาศพระพุทธศาสนา ฉะนั้นการเดินธุดงค์ธรรมชัยในครั้งนี้จึงถือว่าเป็นการประกาศพระพุทธศาสนาที่สำคัญมีประโยชน์อย่างมากแก่สังคมแก่ชาวโลก"

พระครูอนุกูลปัญญากร

รองเจ้าอาวาสวัดไผ่โรงวัว

“เป็นโครงการที่ดี บ่งบอกถึงพลังทางพระพุทธศาสนา การถือธุดงควัตรก็เป็นทางออกอีกทางหนึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการขัดเกลากิเลสในตนเอง เป็นการฝึกตนเองทั้งกาย วาจา ใจ พัฒนา จิตของตนเองให้พัฒนายิ่งๆขึ้นไป ตามหลักของไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา นั่นเอง”

นายสันตศักดิ์ จรูญ งามพิเชษฐ์

ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร

“พระธุดงค์ธรรมชัยที่เดินเข้ามาในเมืองนี้ ถือว่าเป็นสิ่งดีที่เราต้องส่งเสริมให้เยาชนและชาวพุทธได้ทราบถึงวิธีปฏิบัติในพระพุทธศาสนา เพื่อสืบทอดศาสนาให้ยืนยาวต่อไป”

นายอำนาจ บัวศิริ

รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

“เป็นภาพที่ประทับใจนะครับ สำหรับคณะพระธุดงค์ธรรมชัยที่เดินธุดงค์ผ่านมาจนถึงพุทธมณฑลตามเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ ชาวพุทธมณฑลเองก็รู้สึกตื่นเต้น และได้เห็นภาพที่พระธุดงค์จำนวนมาก ได้เดินมาเป็นสายแห่งบุญ ที่ทำให้ทุกคนปลาบปลื้มปีติ ในฐานะที่เป็นสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็ยินดีให้การต้อนรับและสนับสนุนเป็นอย่างมาก และอยากจะเห็นภาพดีๆแบบนี้ ความร่วมไม้ร่วมมือของชาวพุทธ มีความภาคภูมิใจที่ได้ทำบุญใหญ่ร่วมกันกับธุดงค์ธรรมชัยในครั้งนี้ด้วย ก็ขอให้ทุกท่านตลอดเส้นทางที่พระธุดงค์ธรรมชัยจะธุดงค์ผ่านไป ให้การต้อนรับ มาทำบุญกันเยอะๆครับ”

นายกนก แสนประเสริฐ

รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

“การมาร่วมพิธีกรรมในทางพระพุทธศาสนานี้ ถือว่าเป็นการรวมความสามัคคี สร้างความปรองดองแก่ชนในชาติ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยใช้กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ก็ขออนุโมทนาแก่คณะสงฆ์ โดยเฉพาะท่านเจ้าคุณพระเทพญาณมหามุนีซึ่งเป็นประธานสงฆ์วัดพระธรรมกาย ที่มีดำริให้จัดกิจกรรมธุดงค์ธรรมชัยในคราวนี้ ก็ขอให้จัดทุกปีๆ รวมทั้งภูมิภาคอื่นๆด้วย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็ให้ความสนับสนุนร่วมกับคณะสงฆ์ด้วย ก็ถือว่าเป็นการจัดกิจกรรมที่มีประโยชน์ และเสริมสร้างความสามัคคีของชาวพุทธ ทั้งในไทยและต่างประเทศด้วย ขออนุโมทนาสาธุด้วยครับ”

ด.ช.วสุพล บุญลือ

นักเรียนชั้นป.5 โรงเรียน ภปร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

“ผมดีใจที่ได้เห็นพระเป็นพันรูปมาเดินธุดงค์กัน เป็นครั้งแรกที่ผมได้มาล้างเท้าพระ รู้สึกปลื้มใจมาก ผมอยากบวชเป็นพระให้เเม่ เเละอยากมาเดินธุดงค์ให้เเม่ได้เห็นอย่างนี้บ้างครับ”

ด.ญ.พลอยชมพู ผลเจริญรัตน์

นักเรียนชั้น ป.4

“วันนี้หนูแทบจะร้องไห้เลยค่ะ เห็นพระท่านอดทนมาก ท่านเดินมาไกลมาก หนูรู้สึกซึ้งใจมากค่ะ หนูเห็นเพื่อนๆวีสตาร์ มาต้อนรับพระเต็มไปหมดเลย วันนี้พวกหนูได้มาเช็ดเสื่อ ดูว่ามีอะไรในนั้นไหม หนูจะไม่ให้มีก้อนหินหรือสิ่งอื่นๆนอกจากดอกไม้ อยากให้ท่านเดินได้สะดวกสบายค่ะ”

ด.ญ.นภาพรรณ สุดใจชื้น

ประธานนักเรียนโรงเรียนวัดพระประโทนเจดีย์

“หนูมาเป็นครั้งแรก โรงเรียนของเราไม่เคยมีกิจกรรมอย่างนี้มาก่อน หนูและน้องๆได้ช่วยโปรยดอกดาวรวย แกะถุงดาวรวย และวางดาวรวยเรียงเป็นแถวค่ะ กิจกรรมนี้ช่วยให้หนูและน้องๆรู้สึกใจเย็นขึ้น นิ่งขึ้น และพวกเราเชื่อฟังคุณครูให้เยอะกว่าเดิมค่ะ”

ค้นหา

ยอมรับเงื่อนไข ข้อมูลส่วนบุคคล