เนื้อหา

คำขานนาค

คำขานนาคmp3แบบรวมทุกไฟล์

ให้เรตสมาชิก

7meg โหลดที่นี่

คำ ขานนาค แบบ อุกาสะ รวม แบบ pdf

ให้เรตสมาชิก

แบบ pdf เหมาะ สำหรับ จัด พิมพ์ หรือ ส่งต่อ หรือ เผยแพร่

โหลดได้ที่นี่

เวอร์ชั่น ขานนาค ใน สภาแบบที่ 2

ดูแบบ ออนไลน์

 

โหลดได้ที่นี่

อนุโมทนาวิธี

ให้เรตสมาชิก

อนุโมทนาวิธี                                                       ไฟล์เสียง MP3

              อนุโมทนารัมภคาถา


     ยะถา  วาริวะหา  ปูรา  

     ปะริปูเรนติ  สาคะรัง 

     เอวะเมวะ  อิโต  ทินนัง  

     เปตานัง  อุปะกัปปะติ

     อิจฉิตัง  ปัตถิตัง  ตุมหัง  

     ขิปปะเมวะ  สะมิชฌะตุ

     สัพเพ  ปูเรนตุ  สังกัปปา 

     จันโท  ปัณณะระโส  ยะถา 

     มะณิ  โชติระโส  ยะถา 


            สามัญญานุโมทนาคาถา


     สัพพีติโย  วิวัชชันตุ   

     สัพพะโรโค วินัสสะตุ

     มา เต ภะวัตตวันตะราโย   

     สุขี  ทีฆายุโก  ภะวะ

     สัพพีติโย  วิวัชชันตุ     

     สัพพะโรโค  วินัสสะตุ

     มา เต  ภะวัตตวันตะราโย    

     สุขี  ทีฆายุโก  ภะวะ

     สัพพีติโย  วิวัชชันตุ            

     สัพพะโรโค  วินัสสะตุ

     มา  เต  ภะวัตตวันตะราโย      

     สุขี  ทีฆายุโก  ภะวะ

     อะภิวาทะนะสีลิสสะ

    
    
นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน

     จัตตาโร  ธัมมา  วัฑฒันติ    

     อายุ  วัณโณ  สุขัง  พะลังฯ


             โภชนทานานุโมทนาคาถา


     อายุโท  พะละโท  ธีโร          

     วัณณะโท  ปะฏิภาณะโท

     สุขัสสะ  ทาตา  เมธาวี          

     สุขัง  โส  อะธิคัจฉะติ

     อายุง  ทัตวา  พะลัง วัณณัง

    
     สุขัญจะ  ปะฏิภาณะโท

     ทีฆายุ  ยะสะวา  โหติ           

     ยัตถะ  ยัตถูปะปัชชะตีติฯ       
       มงคลจักรวาลน้อย (บทย่อ)

      
     ระตะนัตตะยานุภาเวนะ      

      ระตะนัตตะยะเตชะสา

      ทุกขะโรคะภะยา  เวรา        

      โสกา  สัตตุ  จุปัททะวา

      อะเนกา  อันตะรายาปิ          

      วินัสสันตุ  อะเสสะโต

      ชะยะสิทธิ  ธะนัง  ลาภัง      

      โสตถิ  ภาคยัง สุขัง  พะลัง

      สิริ  อายุ  จะ  วัณโณ  จะ      

      โภคัง  วุฑฒี จะ ยะสะวา

      สะตะวัสสา  จะ อายู  จะ       

      ชีวะสิทธี  ภะวันตุ  เต ฯ      ภะวะตุ  สัพพะมังคะลัง       

      รักขันตุ  สัพพะเทวะตา

      สัพพะพุทธานุภาเวนะ        

      สะทา  โสตถี  ภะวันตุเต  

      ภะวะตุ  สัพพะมังคะลัง      

      รักขันตุ  สัพพะเทวะตา

      สัพพะธัมมานุภาเวนะ         

      สะทา  โสตถี  ภะวันตุเต  

      ภะวะตุ  สัพพะมังคะลัง      

      รักขันตุ  สัพพะเทวะตา

      สัพพะสังฆานุภาเวนะ          

      สะทา  โสตถี  ภะวันตุ  เต.
 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Copyright (c) ๒๐๐๔ All rights reserved.

คำขออุปสมบท

ให้เรตสมาชิก

คำขออุปสมบท*แบบที่
1                                          ไฟล์เสียงMP3

สังฆัมภันเต
, อุปะสัมปะทัง ยาจามิ,

อุลลุมปะตุ มัง ภันเต สังโฆ
,

อะนุกัมปัง อุปาทายะ.


ทุติยัมปิ ภันเต สังฆัง
, อุปะสัมปะทัง ยาจามิ,

อุลลุมปะตุ มัง ภันเต สังโฆ
,

อะนุกัมปัง อุปาทายะ.


ตะติยัมปิ ภันเต สังฆัง
, อุปะสัมปะทัง ยาจามิ,

อุลลุมปะตุ มัง ภันเต สังโฆ
,

อะนุกัมปัง อุปาทายะ.

 คำขออุปสมบท*แบบที่2                                                   ไฟล์เสียงMP3


สังฆัมภันเต
, อุปะสัมปะทัง ยาจามะ,

อุลลุมปะตุ โน ภันเต สังโฆ
,

อะนุกัมปัง อุปาทายะ.


ทุติยัมปิ ภันเต สังฆัง
,

อุปะสัมปะทัง ยาจามะ
,

อุลลุมปะตุ โน ภันเต สังโฆ
,

อะนุกัมปัง อุปาทายะ.


ตะติยัมปิ ภันเต สังฆัง
,

อุปะสัมปะทัง ยาจามะ
,

อุลลุมปะตุ โน ภันเต สังโฆ
,

อะนุกัมปัง อุปาทายะ.
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Copyright (c) ๒๐๐๔ All rights reserved.

คำถามอันตรายิกธรรม

ให้เรตสมาชิก

คำถามอันตรายิกธรรม                                           ไฟล์เสียงMP3


พระคู่สวดถาม
     สามเณรตอบ

     กุฏฐัง                           นัตถิ  ภันเต
    
    คัณโฑ                           นัตถิ  ภันเต

    กิลาโส                           นัตถิ  ภันเต

    โสโส                              นัตถิ  ภันเต

    อะปะมาโร                      นัตถิ  ภันเต

    มะนุสโสสิ๊                       อามะ  ภันเต

    ปุริโสสิ๊                            อามะ  ภันเต

   ภุชิสโสสิ๊                           อามะ  ภันเต

 อะนะโณสิ๊                          อามะ  ภันเต

 นะสิ๊ราชะภะโฏ                    อามะ  ภันเต

อะนุญญาโตสิ๊
  มาตาปิตูหิ     อามะ  ภันเต

ปะริปุณณะวีสะติวัสโสสิ๊
        อามะ  ภันเต

ปะริปุณณันเต ปัตตะจีวะรัง
    อามะ  ภันเต

กินนาโมสิ
                            อะหัง  ภันเต


                                     ....(๑)....นามะ

โก นามะ เต อุปัชฌาโย
         อุปัชฌาโย เม

                                           ภันเต อายัสมา

                                      ....(๒).นามะ

(๑)  บอกฉายาของตนเอง  

(๒)  บอกฉายาของพระอุปัชฌาย์
 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Copyright (c) ๒๐๐๔ All rights reserved.

2011 joomla1.