คำขานนาค

ให้เรตสมาชิก: 4 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

 บทสำคัญที่ธรรมทายาทควรท่องให้ได้ก่อน ได้แก่ คำขอบรรพชา, คำขอสรณคมน์และศีล, คำขอนิสัย, และคำขออุปสมบท

     

       การบวชในพระพุทธศาสนาต้องมีการกล่าวคำเปล่งวาจาต่อหน้าพระสงฆ์  เพื่อขอและประกาศถึงเจตนารมณ์ของตนให้พระภิกษูสงฆ์ได้ทราบ  การกล่าวคำเปล่งวาจานี้ เรียกว่า "ท่องคำขานนาค" ผู้บวชจะต้องท่องคำขานนาคให้ได้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเคารพเลื่อมใสในพระรัตนตรัยและความตั้งใจจริงในการบวชของตน

      วิธีท่องคำขานนาคนั้นขั้นแรกต้องอ่านคำที่จะท่องให้ถูกอักขระ โดยออกเสียง สระ พยัญชนะ ให้ถูกต้องชัดถ้อยชัดคำเสียก่อน แล้วจึงเริ่มท่องคำให้คล่องปากในภายหลัง

 

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

>>> กดโหลดได้ที่นี่

ให้เรตสมาชิก: 4 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

แบบ PDF เหมาะสำหรับจัดพิมพ์ หรือ ส่งต่อ หรือ เผยแพร่

>>> โหลดได้ที่นี่

เวอร์ชั่นขานนาค ในสภาแบบที่ 2

>>> ดูแบบออนไลน์ พร้อมดาวน์โหลด

 

ให้เรตสมาชิก: 4 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

บทให้พร

อนุโมทนาวิธี

        หลังจากที่นาคธรรมทายาท ผ่านการบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์แล้ว เมื่อญาติโยม สาธุชน ถวายภัตตาหารและจตุปัจจัยไทยธรรม จะต้องมีการกล่าวคำให้พรเป็นภาษาบาลี เพื่อเป็นสิริมงคลและยังความปิติปราโมทย์แก่จิตใจของญาติโยมโดยฝึกท่องบทให้พร มีบทต่างๆ ดังต่อไปนี้ ให้ฝึกท่องเป็นเบื้องต้น

อาฏานาฏิยปริตคาถา

    สัพพะโรคะวินิมุตโต                สัพพะสันตาปะวัชชิโต

    สัพพะเวระมะติกกันโต             นิพพุโต จะ ตุวัง ภะวะ

   สัพพีตีโย วิวัชชันตุ                  สัพพะโรโค วินัสสะตุ

มา เต ภะวัตตวันตะราโย          สุขี ทีฆายุโก ภะวะ

       อะภิวาทะนะสีลิสสะ                  นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน

            จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ            อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง   

 

อนุโมทนารัมภคาถา 

       ยะถา  วาริวะหา  ปูรา                ปะริปูเรนติ  สาคะรัง  

       เอวะเมวะ  อิโต  ทินนัง               เปตานัง  อุปะกัปปะติ

         อิจฉิตัง  ปัตถิตัง  ตุมหัง             ขิปปะเมวะ  สะมิชฌะตุ

                 สัพเพ  ปูเรนตุ  สังกัปปา            จันโท  ปัณณะระโส  ยะถา  

                                                                                        มะณิ  โชติระโส  ยะถา  ฯ  

 

 สามัญญานุโมทนาคาถา

      สัพพีติโย  วิวัชชันตุ                  สัพพะโรโค วินัสสะตุ

     มา เต ภะวัตตวันตะราโย            สุขี  ทีฆายุโก  ภะวะ

       สัพพีติโย  วิวัชชันตุ                  สัพพะโรโค  วินัสสะตุ

     มา เต  ภะวัตตวันตะราโย          สุขี  ทีฆายุโก  ภะวะ

       สัพพีติโย  วิวัชชันตุ                  สัพพะโรโค  วินัสสะตุ

     มา  เต  ภะวัตตวันตะราโย          สุขี  ทีฆายุโก  ภะวะ

          อะภิวาทะนะสีลิสสะ                    นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน

              จัตตาโร  ธัมมา  วัฑฒันติ           อายุ  วัณโณ  สุขัง  พะลัง

 

โภชนทานานุโมทนาคาถา

           อายุโท พะละโท ธีโร                 วัณณะโท ปะฏิภาณะโท

     สุขัสสะ ทาตา เมธาวี                 สุขัง โส อะธิคัจฉะติ

          อายุง ทัตวา พะลัง วัณณัง         สุขัญจะ ปะฏิภาณะโท 

              ทีฆายุ ยะสะวา โหติ                   ยัตถะ ยัตถูปะปัชชะตีติ ฯ

 

มงคลจักรวาลน้อย (บทย่อ)

        ระตะนัตตะยานุภาเวนะ              ระตะนัตตะยะเตชะสา

           ทุกขะโรคะภะยา  เวรา                โสกา  สัตตุ  จุปัททะวา

        อะเนกา  อันตะรายาปิ                 วินัสสันตุ  อะเสสะโต

                 ชะยะสิทธิ  ธะนัง  ลาภัง              โสตถิ  ภาคยัง สุขัง  พะลัง

              สิริ  อายุ  จะ  วัณโณ  จะ             โภคัง  วุฑฒี จะ ยะสะวา

             สะตะวัสสา  จะ อายู  จะ               ชีวะสิทธี  ภะวันตุ  เต ฯ

 

             ภะวะตุ  สัพพะมังคะลัง                รักขันตุ  สัพพะเทวะตา

               สัพพะพุทธานุภาเวนะ                  สะทา  โสตถี  ภะวันตุเต 

             ภะวะตุ  สัพพะมังคะลัง                 รักขันตุ  สัพพะเทวะตา

                สัพพะธัมมานุภาเวนะ                   สะทา  โสตถี  ภะวันตุเต  

              ภะวะตุ  สัพพะมังคะลัง                 รักขันตุ  สัพพะเทวะตา 

                  สัพพะสังฆานุภาเวนะ                   สะทา  โสตถี  ภะวันตุ  เต. 

 

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

 

พระคู่สวดถาม                                        สามเณรตอบ     

กุฏฐัง                                                 นัตถิ  ภันเต

คัณโฑ                                               นัตถิ  ภันเต

กิลาโส                                               นัตถิ  ภันเต

โสโส                                                  นัตถิ  ภันเต

อะปะมาโร                                           นัตถิ  ภันเต

มะนุสโสสิ๊                                            อามะ  ภันเต

ปุริโสสิ๊                                                 อามะ  ภันเต

ภุชิสโสสิ๊                                              อามะ  ภันเต

อะนะโณสิ๊                                              อามะ  ภันเต

นะสิ๊ราชะภะโฏ                                        อามะ  ภันเต

อะนุญญาโตสิ๊  มาตาปิตูหิ                      อามะ  ภันเต

ปะริปุณณะวีสะติวัสโสสิ๊                         อามะ  ภันเต

ปะริปุณณันเต ปัตตะจีวะรัง                    อามะ  ภันเต

                     กินนาโมสิ                                             อะหัง  ภันเต...(๑)....นามะ 

                           โก นามะ เต อุปัชฌาโย                         อุปัชฌาโย เมภันเต อายัสมา....   (๒).นามะ

 

(๑)  บอกฉายาของตนเอง   

      (๒)  บอกฉายาของพระอุปัชฌาย์ 

      

 

ค้นหา