ประโยชน์ และ ประสบการณ์ บวช อุบาสิกาแก้ว

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

580521_02.jpg - 210.35 kb

     หนึ่งชีวิตของคนเรานี้...มีลมหายใจ..เพื่ออีกหลายชีวิต เพศชายกับหญิงแม้ถูกให้ต่างกันเพียงฐานะทางสังคมหรือค่านิยม  แต่คุณค่าและคุณธรรมนั้นมิอาจกำหนดได้ด้วยเส้นกั้นเขตแบ่งเพศภาวะ  พระนางมัลลิกา..สตรีคู่บุญของพระเจ้าปเสนทิโกศล พระนางเป็นยอดหญิงผู้มีปัญญามาก ดังเห็นได้จากที่ทรงดำริ “อสทิสทาน” มหาทานประวัติศาสตร์ของพระศาสนา และทรงได้เป็นแสงสว่างให้กับพระสวามีมาโดยตลอด  อีกทั้งยังเคยเป็นที่พึ่งแก่มหาชนในยามชะตากรรมคับขัน 

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

580521_01.jpg - 121.03 kb

     อุบาสิกา..ฐานะอันสูงส่งฝ่ายหญิงในพระศาสนา หนึ่งในเสาหลักที่พุทธบริษัทขาดมิได้  มหาอุบาสิกาวิสาขา...ผู้เป็นกองเสบียงใหญ่พระศาสนา หรือแม้วิชชาอันลึกซึ้งของพระพุทธเจ้านั้นก็ไม่มีการจำกัดเพศภาวะเลย  แม้เป็นสตรีเพศดั่ง พระนางปชาบดีโคตรมีเถรี ก็ได้บวชเข้าถึงพระนิพพานเฉกบุรุษ

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน


คุณพรสรร กำลังเอก

ภริยาท่านพลเอกอาทิตย์ กำลังเอก

“...ในการบวชอุบาสิกาแก้ว ๑ ล้านคนที่กำลังจะเกิด ขึ้นนี้ ก็อยากเชิญชวนทุกคนมาบวช เพื่อให้โอกาสกับ ตัวเอง ในการทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา เพราะการ บวชถึง ๑ ล้านคน ไม่ใช่จะเกิดขึ้นง่ายๆ ซึ่งถือเป็นประวัติ ชีวิตที่เราจะได้มาช่วยกันฟื้นฟูพระพุทธศาสนา เพราะนึก แล้วก็ปลื้มใจ เมื่อย้อนนึกถึงการบวชอุบาสิกาแก้วรุ่น ๑๐๐,๐๐๐ คน และรุ่น ๕๐๐,๐๐๐ คนที่ผ่านมา คือ ดิฉัน ได้มีโอกาส ไปบวชด้วยตัวเอง พาลูกน้องไปบวช ๑๐ กว่า คน และมากไปกว่านั้นยังได้ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงถึง ๒ จงั หวดั คอื มกุ ดาหาร และนครราชสมี า ซึ่งตอนนั้นก็ไม่คิดว่าเราจะทำได้ เพราะแต่ละศูนย์อบรมที่เลือกไปช่วย ล้วน แล้วแต่เป็นถิ่นทุรกันดาร ไม่มีความสะดวกสบายเหมือน เราอยู่ที่บ้าน

จากตรงนี้เอง...ทำให้เราได้ฝึกการใช้ ชีวิตที่เรียบง่ายตามแบบวิถีพุทธ รู้จักปล่อยวาง อีกทั้งยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธที่ถูกต้อง ตั้งแต่เรื่องการปัดกวาดเช็ดถูวัด การรักษาห้องน้ำวัดให้ สะอาด ความเป็นระบบระเบียบต่างๆ ซึ่งเมื่อจบการอบรมไปแล้ว เราเชื่อว่า...จาก จุดเริ่มต้นเล็กๆ ตรงนี้ จะทำให้ชาวบ้าน เกิดความรู้สึกผูกพันกับวัด อยากมา พัฒนารักษาวัดให้สะอาด ซึ่งหากปลูก จิต สำนกึ ตรงนใ ห้กับ ทุก คนได้ พระพุทธศาสนา ก็จะถูกฟื้นฟูขึ้นมา สังคมและประเทศ ชาติก็จะสงบร่มเย็นเป็นสุขโดยธรรม...”


คุณสุวรรณี ตรีวัฒน์สุวรรณ

ภริยาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น

“ในฐานะที่ได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการบวช อุบาสิกาแก้วแสนคนครั้งที่แล้ว เห็นว่าเป็นโครงการที่ ดีมาก เป็นโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ส่วนรวม ผู้หญิงถือว่าเป็นเพศแม่ เป็นสมาชิกใน ครอบครัวที่มีบทบาทในการปลูกฝังศีลธรรมให้กับลูก ถ้าหากแม่เป็นแบบอย่างที่ดี มีธรรมะไปสอนลูกได้ ก็ จะทำให้สังคมหน่วยที่เล็กที่สุด คือ ครอบครัวมีความเข้มแข็ง เมื่อครอบครัวเข้มแข็ง สังคมก็จะเข้มแข็ง ตามไปด้วย

การทำความดี เป็นเรื่องที่ทำได้ทุกวัย ถ้าทำคน เดียวมันไม่มีพลัง แต่ถ้าทำกันเป็นหมู่คณะ ทำกันเป็น ทีม กระแสการทำความดีก็จะเป็นพลังที่ทำให้เกิดสิ่ง ดีๆ ขึ้นในสังคม เหมือนอย่างเช่น ในสมัยโบราณ เขา ก็มีการรวมตัวกันลงแขกเกี่ยวข้าว นี่เป็นเรื่องของงาน ทำให้งานเสร็จเร็วเพราะพลังสามัคคี ในแง่ของบุญ กุศลก็เช่นกัน ถ้าทำความดีพร้อมๆ กัน มันก็เกิด กำลังใจ เกิดเป็นภาพที่น่าประทับใจ ทำให้อยากทำความดี ยิ่งๆ ขึ้น

สำหรับครั้งนี้ ดิฉันก็จะขอใช้โอกาสเอาตำแหน่ง หน้าที่ของการเป็นผู้นำในสังคม มาใช้ในทางที่ก่อให้ เกิดบุญบารมีมากที่สุด จะไปชวนลูกผู้หญิงด้วยกันมา บวชอุบาสิกาแก้วเยอะๆ และอยากเชิญชวนให้ลูกผู้หญิงทุกคนได้มีโอกาสมาสัมผัสกับโครงการนี้โครงการที่มีธรรมะดีๆ ที่สามารถนำไปใช้ในการ ดำเนินชีวิตและสั่งสอนลูกหลานได้"

ผศ.ดร.พัชนี สุวรรณศรี

“...การบวชครั้งนี้ นับเป็นความอัศจรรย์ครั้ง สำคัญที่สุดของชีวิตก็ว่าได้ เพราะคิดไม่ผิดเลย ที่ได้ตัดสินใจมาบวช เพื่อเป็นหนึ่งในแสนคน และหนึ่งในห้าแสนคน ประวัติศาสตร์ที่ไม่เคย

เกิดขึ้นที่ไหนในโลกมาก่อน รู้สึกปลื้มที่ได้เห็น พลังสตรีจากทั่วทุกสารทิศ ต่างเดินทางไกลมา จากทกุ ภูมิภาคทั่ว ประเทศ ซึ่ง ทุก คนล้วนทักทาย กันเหมือนประหนึ่งรู้จักและสนิทสนมกันมานาน

แต่ละคนต่างมาใช้ชีวิตที่เรียบง่าย โดยการ ถือศีล ปฏิบัติธรรมร่วมกัน เพราะภาพความสุข อย่างนี้ ได้ลบเลือนจางหายไปจากสังคมไทยมา ช้านานแล้ว อีกทั้งยังมีความประทับใจเป็นที่สุด ในขณะ เข้าร่วมพิธีรับผ้าสไบแก้วทั้ง ๒ ครั้ง ซึ่งก็ไม่ ทราบว่าน้ำตาไหลออกมาได้อย่างไร เกิดความปีติภาคภูมิใจที่เราได้เป็นหนึ่งในนั้น และก็ต้อง ขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อ และคณะสงฆ์ทั้งแผ่นดินอย่างสูงสุด ที่ให้การ เอื้อเฟื้อและสนับสนุน โดยเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญ ที่ ทำให้โครงการนี้สเร็จ จนเกิด ความรู้สึก ประทับ ใจ จนคิดว่า ไม่ว่าจะมีการบวชอุบาสิกา แก้วอีกสักกี่ครั้ง ก็จะเข้าร่วมโครงการทุกครั้ง ค่ะ”

 

จุดเปลี่ยนชีวิตเจ้าแม่ไฮโล!!

คุณเสริม ประเทพา อายุ ๖๕ ปี

“...เราเป็นเซียนไฮโลมือโปรฯ ที่มีฉายาที่สะเทือน วงการว่า “เจ้าแม่แชมป์อีสาน” เพราะเป็นขาใหญ่ เจ้ามือไฮโลแห่งภาคอีสาน ที่ยกถ้วยเขย่าสะท้าน วงการมายาวนานกว่า ๑๐ ปี ส่วนสามีทำหน้าที่เป็น คนวางเงินเดิมพันของเจ้ามือ และลูกชายทำหน้าที่ เป็นมือปืนบอร์ดี้การ์ด คอยดูว่า ถ้าใครตุกติกมีพิรุธ ก็ จะจัดการด้วยวิธีการอันเบ็ดเสร็จเด็ดขาด เพื่อรักษาผลประโยชน์ในอาชีพของครอบครัวเราให้มากที่สุด

ครอบครัวของเรามีชีวิตเยี่ยงนี้ จนกระทั่งมี เหตุการณ์ครั้งสำคัญเกิดขึ้น คือ ลูกชายได้เข้ามาบวช ในโครงการ ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทั่วไทย ทำให้เขาเปลี่ยน ไปเป็นคนละคน คือ ยอมตัดใจหักดิบ เลิกทุกสิ่ง โยนอบายมุขทิ้งทุกอย่างทันที และบวชมา จนถึงปัจจุบัน และที่สำคัญยังทำหน้าที่เป็น พระพี่เลี้ยง เป็นพระวิทยากรอยู่ที่ศูนย์ ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติวังสวนกล้วย จ.สกลนคร ซึ่งเป็นศูนย์อบรมทุกโครงการ บวชทุก โครงการ ที่ผ่านมา

จนกระทั่งช่วงที่ท่านจะต้องลงพื้นที่ชวนบวช อุบาสิกาแก้ว ท่านก็ได้โทรชวนว่า “โยม แม่บวชได้... มาบวชอยู่วัดเดียวกับ พระลูกชายของแม่นะ” เราก็ ตอบตกลง จากนั้นเราก็ได้มา บวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนรุ่น ๑ แสนคน และรุ่น ๕ แสน คน ถึง ๒ ครั้ง และสดุ ท้ายก็ ตัดใจจากวงการไฮโล สลัด  คราบเจ้าแม่ อำลาตำแหน่ง แขวนถ้วยไฮโล โดยไป บอกกับพระลูกชายว่า

“โยมแม่เลิกเป็นเจ้ามือแล้ว โยมแม่บวชแล้ว รู้ แล้วว่าอาชีพเรามันบาปมาก ไม่อยากตกนรก แม่ ตัดใจหักดิบเลิกเด็ดขาด แม้เห็นคนอื่นเล่น แม่ก็ไม่หัน ไปมองมัน”

ซึ่งหลังจากกลับจากบวชแล้ว ก็ได้สร้างบุญให้กับ ตัวเองอย่างยิ่งยวด ชวนเพื่อนที่บวชอุบาสิกาแก้วด้วยกันให้ไปช่วยกันพัฒนาวัดในหมู่บ้าน ที่กำลังจะ กลายเป็นวัดร้าง เพราะเหลือพระอยู่รูปเดียว โดยการ ไปขัดห้องน้ำ ทำความสะอาดวัด และในโครงการ บวชพระแสนรูปเข้าพรรษานี้ ก็มาช่วยทำงานครัว เลี้ยงพระด้วย ทุกวันนี้...ได้ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ ได้ พบความสุขอย่างที่ไม่เคยมีมา ก่อน...”

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

พิธีฝากตัวเป็นศิษย์ต่อพระอาจารย์ และการต้อนรับแสนอบอุ่นจากใจพี่เลี้ยง


ฟังธรรมะจากพระอาจารย์

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน


...เราอาจเคยทำบางสิ่ง ที่ทำให้แม่เสียใจและร้องไห้

โดยที่ไม่รู้เลยว่า แม่จะมีเวลาอยู่กับเราบนโลกนี้ได้นานสักเท่าไร

และเมื่อวันนั้นมาถึง..เราอาจเสียใจกับสิ่งที่ไม่เคยทำเพื่อแม่

แต่มันคงไร้ความหมาย เพราะเราย้อนเวลากลับไปไม่ได้…

“บวชอุบาสิกาแก้ว” โอกาสที่ควรจะทำเพื่อแม่

บวชให้ท่าน ขณะที่ท่านยังมีชีวิตเพื่อรับรู้ได้

หรือผู้ที่แม่จากไปแล้ว… แม่คงดีใจ

หากรับรู้ว่าลูกสาวคนนี้ ยังคงคิดถึง

และไม่ลืมที่จะทำสิ่งที่ดีที่สุด..เพื่อแม่

 

โอวาทพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)

 

“อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน คือ ผู้สมัครใจ เข้าใจ

และมีความพร้อมที่จะมาเป็นต้นแบบ และต้นบุญให้

กับคนอื่นๆ ภาพของอุบาสิกาแก้วนี้จะได้รับการเผย

แพร่ขยายไปทั่วโลก ซึ่งจะทำให้เกิดความเข้าใจ และ

ภาพพจน์ของผู้หญิงไทยดีขึ้น ทั่วโลกจะได้เห็นภาพ

ความตั้งใจในการปฏิบัติธรรม การฝึกฝนอบรม

คุณธรรมแก่ตัวเอง และกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวใน

การปฏิบัติธรรมไปทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นเหตุให้สังคม

ประเทศชาติ สงบร่มเย็นและพุทธศาสนารุ่งเรืองมั่นคง

ถาวร อยู่คู่แผ่นดินไทยตราบนานเท่านาน”

ค้นหา

ยอมรับเงื่อนไข ข้อมูลส่วนบุคคล