ให้เรตสมาชิก: 4 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ความฝัน ๑๖ ประการ ของพระเจ้าปเสนทิโกศล

 600215_01.jpg - 169.47 kB

      ครั้งหนึ่ง ในกาลที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรายังทรงพระชนม์อยู่ พระเจ้าปเสนทิโกศล พระราชาแห่งแคว้นโกศล ทรงบรรทมหลับในเวลาราตรีทรงฝันเห็นนิมิตยืดยาวถึง ๑๖ ข้อ ทรงตกพระทัยตื่นขึ้นในกลางดึก เกิดความหวาดกลัวต่อมรณภัยแล้วก็ไม่สามารถข่มพระเนตรหลับได้อีก  จนรุ่งเช้า

     เมื่อพวกพราหมณ์ปุโรหิตเข้าเฝ้าในวันรุ่งขึ้นจึงทรงเล่าความฝันนั้นให้ฟังแล้วทรงถามว่า  จะเกิดอะไรขึ้นพวกท่านช่วยทำนายให้ทีเถิด พวกพราหมณ์ปุโรหิตฟังแล้วก็มืด ๘ ด้าน ไม่รู้ถึงผลที่จะเกิดขึ้นแต่อย่างใด แต่จะบอกว่าไม่รู้ก็ไม่ได้จึงทำท่าสลัดมือแสดงอาการหวาดกลัว

     พระเจ้าปเสนทิโกศลจึงตรัสถามว่า     “ดีหรือร้ายอย่างไร เพราะเหตุไร พวกท่านจึงพากันสลดมือเล่า

     พวกพราหมณ์       “ข้าแต่มหาราชเจ้า พระสุบินร้ายกาจนัก”

     ทรงรับสั่งถามว่า    "จะมีผลอย่างไรหรือ”   

     พวกพราหมณ์      “จะเกิดเหตุร้าย ๓ อย่าง

                            ๑. อันตรายต่อราชสมบัติ  

                            ๒. โรคร้ายจะเกิดขึ้น  

                            ๓. อันตรายต่อพระชนม์ อย่างใดอย่างหนึ่งพระเจ้าข้า”

     พระราชา              “จะพอแก้ไขได้ อย่างไรหรือไม่”   

     พวกพราหมณ์        “ขอเดชะ พระสุบินร้ายแรงนัก หมดทางแก้ไขแน่แท้ แต่ก็พอมีทางที่จะผ่อนหนักเป็นเบาได้พระเจ้าข้า”

     พระราชา               “จะทำอย่างไรเล่า ถึงจะพอแก้ไขได้”    

     พวกพราหมณ์       “ข้าแต่มหาราชเจ้า ต้องบูชายัญด้วยข้าวของทุกอย่าง และสัตว์ทุกชนิด ชุดละ ๔  พระเจ้าข้า”

     พระราชา               “ท่านอาจารย์ ถ้าอย่างนั้น เราของฝากชีวิตไว้กับพวกท่าน พวกท่านรีบทำการแก้ไขโดยเร็วเถิด”

พวกพราหมณ์ต่างพากันดีใจว่า คราวนี้พวกเรารวยแน่ แล้วก็ได้พูดปลอบพระราชาว่า “ขอพระองค์อย่าทรงวิตกไปเลย พวกข้าพระองค์จะจัดการทุกอย่าให้เรียบร้อยโดยเร็ว” 

          พากันออกจากพระราชนิเวศน์ทำการรวบรวมข้าวของ และสัตว์สองเท้า สี่เท้ารวมทั้งฝูงนกเป็นจำนวนมากเอาไว้ เตรียมขุดหลุมบูชายัญไว้นอกพระนครมากมาย พระนางมัลลิกา ผู้เป็นอัครมเหสีทรงทราบเหตุนั้น จึงทรงเข้าเฝ้าพระราชากราบทูลถามว่า   “ข้าแต่มหาราชเจ้า พวกพราหมณ์พากันเดินขวักไขว่ไปมา เกิดอะไรขึ้นหรือ” 

พระราชา          “เราฝันร้าย พวกพราหมณ์ทำนายว่าจะเกิดเหตุร้าย ๓ อย่าง อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อบำบัดเหตุร้ายเหล่านั้นจะต้องบูชายัญ จึงเที่ยวเดินจัดเตรียมสิ่งของอยู่”

พระนางมัลลิกา  “ข้าแต่มหาราชเจ้า ผู้ที่เป็นสุดยอดพราหมณ์ในโลกนี้ พร้อมทั้งเทวโลก พระองค์ได้ทรงทูลถามถึงวิธีแก้ไขพระสุบินนั้นแล้วหรือ” 

พระราชา          “นางผู้เจริญ ก็ใครเล่า เป็นสุดยอดพราหมณ์ในโลกพร้อมทั้งเทวโลก”

พระนางมัลลิกา  “พระองค์ไม่ทรงรู้จักมหาพราหมณ์โคดม ผู้บริสุทธิ์ ปราศจากกิเลส เป็นสัพพัญญู เป็นบุคคลผู้เลิศในโลกพร้อมทั้งเทวโลกหรือ ขอพระองค์เสด็จไปถามเถิด”

พระราชาทรงรับสั่งว่า  “เราลืมไป เทวี”  แล้วได้เสด็จไปสู่พระวิหารพร้อมด้วยพระเทวีและพวกราชบุรุษ ถวายบังคมพระบรมศาสดาแล้วประทับนั่งอยู่

พระบรมศาสดาตรัสถามว่า  “มหาบพิตร เพราะเหตุไรพระองค์จึงรีบเสด็จมา ดูราวกับว่าทรงมีราชกิจเร่งด่วน”

พระราชา  “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อใกล้รุ่ง หม่อมฉันฝันเห็นนิมิต ๑๖ อย่าง จึงเล่าให้พวกพราหมณ์ฟังแล้วก็ทรงเล่าเรื่องราวทั้งหมดจนถึงการบูชายัญที่พวกพราหมณ์กำลังจัดเตรียมอยู่ในขณะนั้นให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบ ได้ตรัสสรรเสริญพระบรมศาสดาว่า “ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์เป็นบุคคลผู้เลิศในโลกพร้อมทั้งเทวโลก ทรงรู้เหตุทั้งที่เป็นไปในอดีต ปัจจุบัน และในอนาคต เหตุที่ไม่ทรงรู้ไม่มีเลย ขอพระองค์ทรงทำนายความฝันของหม่อมฉันด้วยเถิดพระเจ้าข้า”

พระบรมศาสดา   “ขอถวายพระพร พระองค์ตรัสถูกต้องแล้ว ผู้อื่นที่จะรู้ผลของความฝันนี้ไม่มีเลย เราจะทำนายให้ ขอพระองค์ทรงเล่าความฝันนั้นตามที่ทรงนิมิตเห็นเถิด”

ความฝันข้อที่ ๑

พระราชา              “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ หม่อมฉันฝันว่า โคตัวผู้มีสีเหมือนดอกอัญชัน ๔ตัว คิดว่าจะชนกัน ต่างวิ่งมาสู่ท้องพระลานหลวงจากทิศทั้ง ๔ มหาชนต่างก็พากันมามุงดูโคชนกัน แต่โคก็ไม่ชนกันสักที ได้แต่ขู่คำรามแล้วก็ถอยกลับไป”

พระบรมศาสดา      “มหาบพิตร ผลของความฝันนี้จะยังไม่เกิดในสมัยของพระองค์ และในยุคที่ยังมีศาสนาของเรา แต่ในอนาคตเมื่อโลก ถึงยุคเสื่อมในรัชสมัยของพระราชากำพร้าผู้ไม่ครองราชย์โดยธรรม กุศลกรรมน้อยลง อกุศลกรรมหนาแน่นขึ้น ในกาลที่โลกเสื่อมลง จะเกิดฝนแล้ง ข้าวกล้าจะเหี่ยวแห้ง หาอาหารได้ยากเมฆตั้งขึ้นจากทิศทั้ง ๔ เหมือนจะทำให้ฝนตก พวกผู้หญิงรีบเก็บข้าวเปลือกที่ผึ่งแดดไว้ พวกผู้ชายพากันถือจอบถือตะกร้าออกไปก่อคันกั้นน้ำ ฟ้าก็ร้องกระหึ่มเหมือนฝนจะตก แต่ก็ไม่ตก เมฆลอยหายไป เหมือนโคจะชนกันแต่ก็ไม่ชนไม่มีอันตรายที่จะเกิดขึ้นแก่มหาบพิตรแต่อย่างใด นิมิตที่ทรงฝันนั้น เนื่องถึงเหตุที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ส่วนพวกพราหมณ์ต้องการทรัพย์เครื่องเลี้ยงชีพจึงทำนาย อย่างนั้น จงตรัสเล่าความฝันข้อที่ ๒ เถิดมหาบพิตร”

 

ความฝันข้อที่ ๒

พระราชา              “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ หม่อมฉันฝันว่า ต้นไม้ และก่อไผ่เล็กๆ งอกขึ้นมาจากแผ่นดินได้คืบหนึ่งบ้าง ศอกหนึ่งบ้าง ก็ผลิดอกออกผลไปตามๆ กัน จะมีผลเป็นอย่างไรหรือพระเจ้าข้า”

พระบรมศาสดา     “มหาบพิตร ผลของความฝันนี้จะมีในยุคที่โลกเสื่อม มนุษย์มีอายุน้อย สัตว์ทั้งหลายจะมีราคะกล้า เด็กผู้หญิงยังโตไม่เต็มวัย จะสมสู่กับชาย จะมีระดูและตั้งครรภ์คลอดลูกกันตั้งแต่ยังเล็ก เหมือนต้นไม้เล็กๆ ก็มีผลแล้ว ไม่มีภัยใดๆ เกิดแก่มหาบพิตรเพราะความฝันนี้ จงตรัสเล่าข้อที่ ๓ ต่อไปเถิด”

 

ความฝันข้อที่ ๓

พระราชา             “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ หม่อมฉันได้เห็นแม่โคตัวใหญ่ๆ พากันดื่มนมของฝูงลูกโคที่เกิดในวันนั้น ความฝันข้อที่ ๓ นี้จะมีผลเป็นอย่างไร พระเจ้าข้า”

พระบรมศาสดา     “มหาบพิตร แม้ผลของความฝันนี้ก็จะมีในอนาคตเช่นกัน ในอนาคต ผู้คนจะไม่อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ ไม่เคารพยำเกรงในมารดาบิดา ในแม่ยายพ่อตา หาเลี้ยงชีพด้วยตัวเองได้แล้ว ปรารถนาจะให้ของกินของใช้แก่พวกคนแก่ ก็ให้ ไม่ปรารถนาก็ไม่ให้ พวกคนแก่คนเฒ่า หากินเองไม่ได้ก็ต้องง้อพวกเด็กๆ เลี้ยงชีพเหมือนแม่โคใหญ่ๆ พากันดื่มนมลูกโคที่เกิดในวันนั้น”

 

ความฝันข้อที่ ๔

พระราชา             "ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ หม่อมฉันฝันเห็นคนทั้งหลายไม่ใช้โคตัวโตๆ ที่มีกำลังซึ่งเคยลากเกวียนไปได้เทียมเกวียน กลับพากันใช้โครุ่นที่กำลังฝึกเทียมแทน โครุ่นลากเกวียนไปไม่ไหวก็สลัดแอกหยุดยืนอยู่เฉยๆ ฝันข้อที่ ๔ นี้จะมีผลเป็นอย่างไรพระเจ้าข้า”

พระบรมศาสดา     “มหาบพิตร แม้ผลของความฝันนี้ก็จะมีในอนาคต ในสมัยของพระราชาผู้มีบุญน้อย ไม่ตั้งอยู่ในธรรมพระองค์จะไม่พระราชทานยศให้แก่อำมาตย์ผู้เป็นบัณฑิต ฉลาดในราชกิจทั้งปวง แต่พระราชทานให้แก่คนหนุ่มๆ พวกคนหนุ่มๆ ไม่ฉลาด ไม่เข้าใจราชประเพณี ไม่สามารถทำราชกิจให้สำเร็จได้จึงพากันทอดธุระเสีย เป็นเหมือนการที่คนจับโครุ่น มีกำลังน้อยมาเทียมเกวียน เมื่อลากเกวียนไม่ไหวก็ยืนอยู่เฉยๆ เชิญพระองค์ตรัสบอกความฝันข้อที่ ๕ เถิด”

 

ความฝันข้อที่ ๕

พระราชา             “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ หม่อมฉันฝันเห็นม้าตัวหนึ่ง มีปากสองข้าง ฝูงชนพากันให้หญ้าที่ปากทั้งสองของมัน มันกินหญ้าด้วยปากทั้งสองข้างนั้น ความฝันข้อที่ ๕ นี้จะมีผลเป็นอย่างไรพระเจ้าข้า”

พระบรมศาสดา     “มหาบพิตร ผลของความฝันนี้จะมีในสมัยของพระราชาที่ไม่ตั้งอยู่ในธรรม ในอนาคตพระราชาผู้โง่เขลาจะแต่งตั้งคนโลเลไม่ตั้งอยู่ในธรรมให้ดำรงตำแหน่งวินิจฉัยคดีความ ผู้วินิจฉัยโง่เขลานั้น ไม่สนใจบาปหรือบุญ เมื่อจะให้คำตัดสิน ก็จะรับสินบนจากคู่คดีทั้งสองฝ่าย เหมือนม้ากินหญ้าจากปากทั้งสอง ไม่มีภัยแก่มหาบพิตรเลย เชิญตรัสบอกความฝันข้อที่ ๖ เถิด”

 

ความฝันข้อที่ ๖

พระราชา              “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ หม่อมฉันฝันเห็นมหาชนพากันขัดถูถาดทองคำราคาตั้งแสนกหาปณะ แล้วพากันนำไปให้สุนัขจิ้งจอกแก่ตัวหนึ่งกล่าวว่า  “เชิญท่านปัสสาวะใส่ถาดทองนี้เถิด สุนัขจิ้งจอกแก่นั้นก็ปัสสาวะใส่ถาดทองนั้น  ฝันนี้จะมีผลเป็นอย่างไรพระเจ้าข้า”

พระบรมศาสดา     “มหาบพิตร ผลของความฝันนี้จะมีในอนาคต ในสมัยของพระราชาผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรม พระราชาเหล่านั้นทรงรังเกียจบุคคลผู้มีตระกูลสูงไม่พระราชทานยศให้ แต่พระราชทานให้แก่คนที่มีตระกูลต่ำทราม พวกตระกูลใหญ่ๆ จะตกยากมีชีวิตฝืดเคืองจะพากันยกธิดาให้แก่คนที่มีตระกูลต่ำ การอยู่ร่วมกับพวกคนตระกูลต่ำของธิดาเหล่านั้น ก็เหมือนกับถาดทองรองรับปัสสาวะสุนัขจิ้งจอก เชิญพระองค์ตรัสเล่าความฝันข้อที่ ๗ เถิด”

 

ความฝันข้อที่ ๗

พระราชา             “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ หม่อมฉันฝันเห็นบุรุษคนหนึ่งฟั่นเชือกแล้วหย่อนปลายเชือกลงไปตรงใกล้ๆ เท้า แม่สุนัขจิ้งจอกผอมโซตัวหนึ่งนอนอยู่ใต้เตียงที่เขานั่งจึงกัดกินเชือกนั้น โดยที่บุรุษนั้นไม่รู้เลย ความฝันนี้จะมีผลอย่างไรพระเจ้าข้า”

พระบรมศาสด า   “มหาบพิตร ผลของความฝันนี้จะมีในอนาคต ในกาลข้างหน้า พวกผู้หญิงจะพากันโลเลลุ่มหลงในผู้ชาย เอาแต่แต่งตัว ชอบดื่มสุรา เที่ยวเตร่ไปตามถนน เห็นแก่เงิน ทุศีล มีความประพฤติชั่วช้า แย่งชิงเอาทรัพย์ที่สามีหามาได้ด้วยความยากลำบาก เอาไปซื้อเหล้าดื่มกับชายชู้ เหมือนสุนัขจิ้งจอกผอมโซที่คอยกินเชือกที่เขาฟั่นหย่อนลงไว้ใกล้ๆ เท้า เชิญพระองค์ตรัสเล่าความฝันข้อที่ ๘ เถิด”

 

ความฝันข้อที่ ๘

พระราชา             “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ หม่อมฉันฝันเห็นตุ่มน้ำมีน้ำเต็มเปี่ยมลูกใหญใบหนึ่งตั้งอยู่ที่ประตูพระราชวัง ล้อมด้วยตุ่มเปล่าเป็นจำนวนมาก ผู้คนทุกชนชั้นพากันเอาหม้อตักน้ำมาจากทิศทั้ง ๔ เทใส่ตุ่มที่เต็มแล้วนั้น น้ำก็ไหลล้นไป แต่คนเหล่านั้นก็ยังเทน้ำใส่ตุ่มนั้นอยู่เรื่อยๆ ไม่มีผู้ใดเหลียวแลตุ่มที่ว่างๆ เลย ผลของความฝันนี้จะเป็นอย่างไรพระเจ้าข้า”

พระบรมศาสดา     “มหาบพิตร ผลของความฝันนี้จะมีในอนาคต ในกาลข้างหน้าประเทศชาติจะหมดความหมาย พระราชาจะตกยาก จะเกณฑ์ให้ชาวชนบททำการเพาะปลูกให้ตนเอง ชาวชนบทจะช่วยกันขนข้าวเปลือกและธัญพืชมาบรรจุไว้ในยุ้งฉางของพระราชา ไม่เหลียวแลยุ้งฉางของตน เช่นเดียวกับการเติมน้ำใส่ตุ่มที่เต็มแล้ว ไม่เหลียวแลตุ่มที่ว่างเปล่าเลย เชิญพระองค์ตรัสเล่าความฝันข้อที่ ๙ เถิด”

 

ความฝันข้อที่ ๙

พระราชา             “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ หม่อมฉันฝันเห็นสระโบกขรณีมีน้ำลึก เต็มไปด้วยบัว ๕ สี มีท่าขึ้นลงรอบด้าน ฝูงสัตว์พากันลงดื่มน้ำโดยรอบ น้ำที่กลางสระกลับขุ่นมัว แต่น้ำที่ขอบสระโดยรอบที่ถูกฝูงสัตว์เหยียบย่ำกลับใสสะอาด ผลของความฝันนี้จะเป็นอย่างไรพระเจ้าข้า”

พระบรมศาสดา “มหาบพิตร ผลของความฝันนี้จะมีในอนาคตเหมือนกัน ในกาลข้างหน้า พระราชาจะไม่ตั้งอยู่ในธรรม เห็นแก่สินบน มีความลำเอียง ตัดสินความโดยไม่ชอบธรรม ไร้ความเมตตา ไม่มีความอดทน ขูดรีดภาษีจากประชาชนเหมือนเครื่องยนต์หีบอ้อย  พวกชาวเมืองถูกเก็บภาษีมากเข้าไม่มีอะไรจะให้  จึงอพยพไปอยู่ปลายแดน ศูนย์กลางจะว่างเปล่า ชายแดนจะแน่นหนา เหมือนน้ำที่กลางสระขุ่น น้ำที่ฝั่งรอบๆ กลับใส เชิญพระองค์ตรัสเล่าความฝันข้อที่ ๑๐ เถิด”

 

ความฝันข้อที่ ๑๐

พระราชา             “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ หม่อมฉันฝันเห็นข้าวสุกที่คนหุงในหม้อใบเดียวกันแท้ๆ แต่กลับไม่สุกทั่วถึงกัน คนหุงตรวจดูแล้วจึงแยกกันไว้เป็น ๓ ส่วน ส่วนหนึ่งแฉะ ส่วนหนึ่งดิบ อีกส่วนหนึ่งสุกดี ผลของความฝันนี้จะเป็นอย่างไรพระเจ้าข้า”

พระบรมศาสดา     “มหาบพิตร ผลของความฝันนี้จะมีในอนาคตเหมือนกัน ในกาลข้างหน้า พระราชาจะไม่ตั้งอยู่ในธรรม เมื่อพระราชาไม่ตั้งอยู่ในธรรม ข้าราชการสมณะ พราหมณ์ และชาวประชาก็จะไม่ตั้งอยู่ในธรรม ลมจะพัดแรงจัด ทำให้วิมานในอากาศของเทวดาสั่นสะเทือน พวกเทวดาก็จะโกรธทำให้ไม่ฝนตก หรือทำให้ตกก็ ไม่สม่ำเสมอ ข้าวกล้าส่วนหนึ่งเสียเพราะฝนชุก ส่วนหนึ่งดีเพราะฝนตกดี อีกส่วนหนึ่งเหี่ยวแห้งเพราะฝนแล้ง เหมือนข้าวสุกในหม้อเดียวกันแบ่งเป็นสามส่วน เชิญพระองค์ตรัสเล่าความฝันข้อที่ ๑๑ เถิด”

 

ความฝันข้อที่ ๑๑

พระราชา             “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ หม่อมฉันฝันเห็นคนทั้งหลายเอาแก่นจันทร์มีราคาตั้งแสนกหาปณะขายแลกกับนมเปรี้ยวเน่าๆ นี้เป็นฝันข้อที่ ๑๑ ของหม่อมฉัน จะมีผลเป็นอย่างไรพระเจ้าข้า”

พระบรมศาสดา     “มหาบพิตร ผลของความฝันนี้จะมีในอนาคตเหมือนกัน ในกาลข้างหน้า เมื่อศาสนาของตถาคตเสื่อมลงแล้ว พวกภิกษุอลัชชีเห็นแก่ลาภมีมากขึ้น จะแสดงธรรมที่มีค่าควรแก่พระนิพพานเพื่อแลกทรัพย์สินเงินทอง เหมือนคนทั้งหลายเอาแก่นจันทร์มีราคาตั้งแสนไปขายแลกนมเปรี้ยวเน่าๆ เชิญพระองค์ตรัสเล่าความฝันข้อที่ ๑๒ เถิด”

 

ความฝันข้อที่ ๑๐

พระราชา              “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ หม่อมฉันฝันเห็นน้ำเต้าจมน้ำได้ จะมีผลเป็นอย่างไรพระเจ้าข้า”

พระบรมศาสดา     “มหาบพิตร ผลของความฝันนี้จะมีในอนาคตเหมือนกัน ในกาลข้างหน้า เมื่อโลกเสื่อมลง พระราชาไม่ตั้งอยู่ในธรรม จะไม่พระราชทานยศแก่คนที่มีตระกูลสูง พระราชทานแก่ผู้ทีมีตระกูลต่ำทราม พวกต่ำทรามก็จะเป็นใหญ่ พวกตระกูลสูงจะยากจน คำพูดของพวกตระกูลต่ำทรามจะเป็นหลักฐานมั่นคง เหมือนน้ำเต้าจมน้ำ เชิญพระองค์ตรัสเล่าความฝันข้อที่ ๑๓ เถิด”

 

ความฝันข้อที่ ๑๓

พระราชา             “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ หม่อมฉันฝันเห็นศิลาแท่งทึบใหญ่ขนาดเท่าบ้านเรือน ลอยน้ำได้เหมือนเรือ จะมีผลเป็นอย่างไรพระเจ้าข้า”

พระบรมศาสดา     “มหาบพิตร ผลของความฝันนี้จะมีในอนาคตเหมือนกัน ในกาลข้างหน้า พระราชาจะพระราชทานยศแก่คนที่ตระกูลต่ำทราม พวกนั้นจะเป็นใหญ่ พวกตระกูลสูงก็จะตกยาก ไม่มีใครเคารพยำเกรง แต่ผู้คนจะทำความเคารพพวกที่เป็นใหญ่ฝ่ายเดียว คำพูดของบัณฑิต ผู้หนักแน่นดังศิลาแท่งทึบจะเลื่อนลอยไร้ความหมาย เหมือนศิลาแท่งทึบแต่กลับลอยน้ำได้ เชิญพระองค์ตรัสเล่าความฝันข้อที่ ๑๔ เถิด”

 

ความฝันข้อที่ ๑๔

พระราชา              “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ หม่อมฉันฝันเห็นฝูงเขียดตัวเล็กๆ ขนาดดอกมะซาง วิ่งไล่กวดงูเห่าตัวใหญ่ๆ กัดงูเห่าขาดเป็นท่อนเหมือนตัดก้านบัวแล้วกลืนกิน จะมีผลเป็นอย่างไรพระเจ้าข้า”

พระบรมศาสดา      “มหาบพิตร ผลของความฝันนี้จะมีในอนาคตเหมือนกัน ในกาลข้างหน้า เมื่อโลกเสื่อมลงผู้คนจะมีราคะแรงกล้า ปล่อยตัวปล่อยใจตามอำนาจกิเลส ตกอยู่ใต้อำนาจภรรยาเด็กๆ ของตน พวกนางจะครอบครอง ทรัพย์สินทั้งหมด เมื่อสามีถามถึงเรื่องทรัพย์สินเงินทอง พวกนางก็จะด่าว่าเอา กดไว้ใต้อำนาจดังทาสและคนรับใช้ เหมือนฝูงเขียดกินฝูงงูเห่าซึ่งมีพิษร้าย เชิญพระองค์ตรัสเล่าความฝันข้อที่ ๑๕ เถิด ”

 

ความฝันข้อที่ ๑๕

พระราชา             “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ หม่อมฉันฝันเห็นฝูงพญาหงส์ทอง ซึ่งมีขนสีทองพากันแวดล้อมกาที่ชั่วช้าที่หากินตามบ้านเรือน จะมีผลเป็นอย่างไรพระเจ้าข้า”

พระบรมศาสดา     “มหาบพิตร ผลของความฝันนี้จะมีในอนาคตยุคของพระราชาที่เป็นคนพาล ในกาลข้างหน้า พระราชาทั้งหลายจะไม่ฉลาดในศิลปวิทยา ทั้งไม่เชี่ยวชาญในการรบ  ไม่พระราชทานความเป็นใหญ่ให้แก่คนที่มีชาติตระกูล แต่พระราชทานให้แก่พวกพนักงานถวาย เครื่องสรงและพวกกัลบก (ช่างตัดผมของพระราชา) พวกคนที่มีชาติตระกูลเมื่อไม่ได้ที่พึ่งในราชสำนัก ก็จะมีชีวิตฝืดเคือง ต้องปฏิบัติบำรุงพวกที่มีตระกูลต่ำทรามที่มียศมีอำนาจ เหมือนฝูงพญาหงส์ทองเป็นบริวารแวดล้อมกา เชิญตรัสเล่าความฝันที่ ๑๖ ต่อไปเถิดมหาบพิตร”

 

ความฝันข้อที่ ๑๖

พระราชา             “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ หม่อมฉันฝันเห็นฝูงแกะพากันไล่กวดฝูงเสือเหลืองกัดกินอย่างเมามัน พวกเสือดาว และเสือโคร่งเห็นฝูงแกะอยู่ห่างๆ ก็สะดุ้งกลัว พากันวิ่งหนีหลบเข้าพุ่มไม้และป่ารกซุกซ่อนตัวเพราะกลัวฝูงแกะ จะมีผลเป็นอย่างไรพระเจ้าข้า”

พระบรมศาสดา     “มหาบพิตร ผลของความฝันนี้จะมีในยุคของพระราชาที่เป็นคนพาล ในกาลข้างหน้า พวกที่มีตระกูลต่ำทรามจะได้เป็นราชวัลลภ (พวกทหารรับใช้ใกล้ชิด) มียศตำแหน่งสูง พวกที่มีตระกูลสูงจะอับเฉาตกยาก พวกราชวัลลภจะทำให้พระราชาเชื่อถือคำพูดของตนแล้วพากันยึดเอาที่ดินของพวกที่มีตระกูลสูง เมื่อพวกเจ้าของที่ดินมาฟ้องร้องที่ศาล พวกราชวัลลภก็จะข่มขู่คุกคามเฆี่ยนตี จับคอใสออกไป พวกมีตระกูลสูงต่างเกรงกลัวยอมยกที่ดินให้หวาดผวากลับไปบ้านของตน 

                            แม้ภิกษุที่ชั่วช้าก็พากันเบียดเบียนพวกภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักตามชอบใจ พวกภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักไม่มีที่พึ่งพิงก็พากันหนีไปอาศัยอยู่ในป่า เหมือนพวกเสือดาวเสือโคร่งพากันหวาดกลับหลบหนีฝูงแกะ ไม่มีภัยที่จะเกิดแก่พระองค์เพราะความฝันเป็นเหตุ แต่ความฝันทั้งหมดเนื่องถึงเหตุที่จะเกิดในอนาคต พวกพราหมณ์ทำนายอย่างนั้นเพราะอยากจะได้ทรัพย์มากๆ มหาบพิตรจงรับสั่ง

  

                           ให้เลิกบูชายัญ จงให้ทานชีวิตแก่มหาชนและสัตว์ทั้งหลายเสียเถิดพระเจ้าปเสนทิโกศลได้ทรงฟังแล้วก็แจ่มแจ้ง หมดความลังเลสงสัย ทรงหายหวาดกลัว รับสั่งให้เลิกการบูชายัญทั้งหมด ได้ทรงให้ชีวิตแก่คนและสัตว์ทั้งหลาย ชาวประชาต่างชื่นชมยินดี

ค้นหา

ยอมรับเงื่อนไข ข้อมูลส่วนบุคคล