ธรรมะจากพระไตรปิฎก

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

ข่มกิเลสด้วยอุโบสถศีล 

         อุโบสถศีล แปลว่า การเข้าอยู่จำโดยถือศีล ๘ ข้อ วันอุโบสถหรือวันพระนั้น เป็นวันที่เราจะต้อง อยู่เยี่ยงพระ คือบำเพ็ญเนกขัมมะนั่นเอง ศีลแปดที่รักษากันในวันพระ เรียกว่า อุโบสถศีล ผู้ครองเรือนทั่วไปไม่สะดวกถือศีล ๘ ได้ทุกวัน ก็จะหาโอกาสมาถือศีลกันเฉพาะวันพระเช่นนี้จึงเรียกว่า รักษาอุโบสถศีล

ให้เรตสมาชิก: 4 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

พระเจ้าอชาตศัตรู ทรงขอถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดชีวิต 

      ตลอดเวลาแห่งการสดับพระธรรมเทศนานั้น พระเจ้าอชาตศัตรูทรงติดตามสดับตรับฟังด้วยความสนพระทัยเป็นอย่างยิ่ง เพราะนอกจากพระสัมมาสัมพุทธ

เจ้าจะทรงตอบปัญหาได้ตรงประเด็น ตามที่พระเจ้าอชาตศัตรูทรงกระหายใคร่รู้มานานนักหนาแล้ว  วิธีการตอบของพระพุทธองค์ยังสมบูรณ์บริบูรณ์พร้อมด้วย

ศิลปะ สามารถยังผลให้พระเจ้าอชาตศัตรูทรงตรองตามด้วยเหตุผลอย่างต่อเนื่อง โดยปราศจากความกังขา ทั้งทรงรู้สึกทึ่งในคุณวิเศษอันน่าอัศจรรย์ใจของพระ

ธรรมคำสั่งสอนอีกด้วย ยังความปิติเบิกบานมาสู่พระองค์ยิ่งนักจึงได้กราบทูลสรรเสริญพระพุทธองค์ว่า

ให้เรตสมาชิก: 4 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

 กาม

“กาม” คืออะไร กามประกอบด้วยองค์ ๒ คือ

๑. กิเลสกาม

๒. วัตถุกาม

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

หล่อบรมพุทธปฏิมากรบูชาสุดยอดทักขิไณยบุคคล

 พระธรรมเทศนาพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)

วันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘

      วันนี้ เป็นวันมหามงคล  ที่เราได้มาร่วมกันประกอบพิธีหล่อองค์พระประธาน เพื่อจะนำไปประดิษฐานไว้ภายในโดมอาคารภาวนา ๖๐ ปี  ซึ่งเป็นบุญสถานอันบริสุทธิ์สำหรับศึกษาวิชชาธรรมกาย พระประธานองค์ที่เรากำลังจะร่วมกันหล่อนี้เป็นองค์ที่สำคัญ เป็นบรมพุทธปฏิมากรที่เป็นเสมือนหนึ่งตัวแทนของพระบรมพุทธเจ้า ที่จะเชื่อมความรู้วิชชาพระนิพพานกับผู้ที่มีใจหยุดใจนิ่งอย่างดีแล้ว เพื่อที่จะศึกษาวิชชาธรรมกาย หยุดในหยุดมุ่งค้นคว้าหาเหตุผลไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรม 

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

 กายมหาบุรุษ

พระธรรมเทศนาพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)

วันศุกร์ ที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘

 

      นึกถึงวันเวลาที่ผ่านมา บางทีก็ปลื้มเล็กๆ เหมือนกัน ตั้งแต่ตอนเป็นนักเรียนยังไม่ได้เข้ามหาวิทยาลัยก็แสวงหาคำตอบของชีวิตอยากรู้ว่า เกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายของชีวิต แล้วก็จะไปถึงเป้าหมายของชีวิตนั้นได้อย่างไร แล้วก็นรกสวรรค์มีจริงไหม กฎแห่งกรรมมีจริงไหม เพราะว่าตอนเด็กๆ นั้น อ่านหนังสือแล้วก็ให้คำตอบมันยังไม่ทำให้เราเกิดความมั่นใจว่า สิ่งนี้มีจริง แล้วยังไม่ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจให้เราละชั่ว ทำดี ทำใจให้ใส ด้วยความสมัครใจ

ค้นหา

ยอมรับเงื่อนไข ข้อมูลส่วนบุคคล