ธรรมะจากพระไตรปิฎก

ให้เรตสมาชิก: 4 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ความฝัน ๑๖ ประการ ของพระเจ้าปเสนทิโกศล

 600215_01.jpg - 169.47 kB

      ครั้งหนึ่ง ในกาลที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรายังทรงพระชนม์อยู่ พระเจ้าปเสนทิโกศล พระราชาแห่งแคว้นโกศล ทรงบรรทมหลับในเวลาราตรีทรงฝันเห็นนิมิตยืดยาวถึง ๑๖ ข้อ ทรงตกพระทัยตื่นขึ้นในกลางดึก เกิดความหวาดกลัวต่อมรณภัยแล้วก็ไม่สามารถข่มพระเนตรหลับได้อีก  จนรุ่งเช้า

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

พระพุทธคุณ ๙

 600215_04.jpg - 102.63 kB

๖. ทรงเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึก ไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่า

     พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงพระนามว่า “อนุตตโร ปุริสทัมมสารถิ” แปลว่า สารถีผู้ฝึกบุรุษที่ฝึกได้ ไม่มีใครยิ่งกว่า อาจแยกพิจารณาพระนามพระองค์เป็น ๓ ส่วน คือ

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

การปฏิบัติตนของพระเจ้าอชาตศัตรูต่อเจ้าลัทธิต่างๆ

600215_03.jpg - 87.99 kB

       จากเรื่องราวที่ผ่านมา อาจกล่าวได้ว่าพระเจ้าอชาตศัตรูทรงปรีชาชาญฉลาดมิใช่น้อยเลย เพราะทรงสามารถสำนึกผิดในอกุศลกรรมที่ทรงก่อไว้ ไม่ทรงปล่อยพระองค์ให้ถลำลึกลงไปในวังวนแห่งอกุศลกรรมอีกต่อไป  แต่ทรงพยายามขวนขวายแสวงหาทางแก้ไข  โดยเสด็จไปหาความจริงจากเจ้าลัทธิต่างๆ  มีสำนักครูทั้ง  ๖  ดังกล่าวแล้ว

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

มหัศจรรย์วันออกพรรษา

 600215_02.jpg - 232.46 kB

     ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นธรรมอันสงบประณีต ละเอียดลึกซึ้ง จะคิดค้นด้นเดากันเองไม่ได้ จะรู้ได้เฉพาะผู้ที่ลงมือปฏิบัติเท่านั้น เพราะเป็นของเฉพาะตน ซึ่งพระพุทธองค์ทรงเป็นเพียงผู้ชี้แนะหนทาง ดังที่ตรัสไว้ว่า อกฺขาตาโร ตถาคตา พระตถาคตเป็นเพียงผู้ชี้บอกหนทางให้ ส่วนเธอต้องลงมือปฏิบัติเอง”

ให้เรตสมาชิก: 3 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ความเป็นเลิศของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า

budha580410_02.jpg - 123.3 kb

      พระชาติสุดท้ายที่พระโพธิสัตว์จะลงมาบังเกิดเพื่อตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  บรมครูของมนุษย์และเทวา  จึงเป็นพระชาติที่สมบูรณ์ที่สุด  เป็นการประมวลรวมบุญบารมีที่สั่งสมมายาวนานทุกภพทุกชาติ  ให้มาส่งผลรวมกันในชาติเดียว  ทำให้พระพุทธองค์เป็นผู้เลิศกว่าใครในจักรวาล

ค้นหา

ยอมรับเงื่อนไข ข้อมูลส่วนบุคคล